Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 22.12.2022 09:03
Кількість переглядів: 250

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ ПРОДУКТИ»,

Код ЄДРПОУ 33234957

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, Спортивна площа, 3. Контактний
номер телефону: +380445029900

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво автозаправного пункту
за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Перемоги 10.
Земельна ділянка, на якій планується будівництво знаходиться у приватній власності
ТОВ «Нові Продукти». На проектованій базі паливнозаправного пункту передбачається
приймання палива з автоцистерн, зберігання та заправка власного вантажного і
легкового автотранспорту. Відпускаємий вид палива - дизельне паливо. Зберігання
палива планується у підземному двохстінному резервуарі ємністю - 40м3
.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво блочного
автозаправного пункту з підземним двохстінним резервуаром ємністю (V) =40м3
.

Технічна альтернатива 2.
У якості технічної альтернативи 2 розглядається можливість будівництва
блочного автозаправного пункту з підземним одностінним резервуаром ємністю (V)
=40м3
. Оскільки, у порівнянні з двохстінним резервуаром простір між стінками якого
заповнений рідиною або азотом, що дозволяє оперативно виявити за допомогою
манометрів розгерметизацію і усунути протікання, у одностінного резервуару така
можливість відсутня. Тому, недоліком технічної альтернативи 2 є підвищена пожежна
небезпека і вибухонебезпечність.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Будівництво автозаправного пункту передбачається по вул. Перемоги 10, м.
Жашків, Уманський район, Черкаська область, на ділянці загальною площею 3,3505 га,
з кадастровим номером: 7120910100:02:001:2048, цільовим призначенням - 11.02 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться у
приватній власності ТОВ «Нові Продукти» та використовується підприємством для
розміщення власних потужностей.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальною
альтернативою 2 є недоцільним, оскільки земельна ділянка на якій планується
будівництво автозаправного пункту має відповідне цільове призначення та знаходиться
у приватній власності ТОВ «Нові продукти».
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності має позитивний вплив за рахунок прискорення
логістичної можливості компанії, можливість заправки автотранспорту якісним
паливом, розвитку промислової складової міста та надходження податків у місцевий
бюджет при дотриманні екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Відповідно до табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
автозаправний пункт по потужності відноситься до І категорії (мала АЗС), за
технологічними рішеннями по розміщенню резервуарів відносно ПРК відноситься до
типу «Б».
Кількість колонок – 1 (на два пістолети 40/80 л/хв.). Ємність резервуарного парку
– 40 м3
. Відпускаємий вид палива – дизельне паливо. Робота автозаправного пункту
передбачена без оператора-заправника.
Кількість автозаправок на добу – 50 од./добу.
Планується виконати під’їздні шляхи до об’єкта будівництва та благоустрій
майданчика будівництва у відповідності до ДБН Б.2.2-5:2011, ДБН Б.2.2-12:2019, а
також встановлення блискавковідводів і щитів пожінвентаря та ящиків для піску,
влаштування очисних споруд для поверхневих стоків (місць збору поверхневих
зливових і талих вод з бензо-маслоуловлювачем).
Клас наслідків буде детально розрахований в процесі розробки проектної
документації, згідно вимог ДСТУ 8855:2019. Орієнтовний клас наслідків – СС3.
Ділянка, на якій здійснюватиметься будівництво має загальну площу 3,3505 га.
Будівництво планується проводити в одну чергу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1

При проектуванні планованої діяльності враховані екологічні, санітарно -
гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з вимогами
чинних нормативних документів. Екологічні обмеження встановлюються згідно
природоохоронного законодавства України.
Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не
перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в
атмосферному повітрі, використання у двигунах техніки дизельного палива, що
відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив затверджених постановою КМУ No 927 від
01.09.2013 р.;
Дотримання нормативів гранично-допустимих викидів від стаціонарних джерел
згідно вимог наказу Мінприроди України No309 від 27.06.2006;
Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу
України та інших чинних нормативно-правових актів;
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до
законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і
тваринного світу; збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу;
недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов
розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних
угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо;
Обмеженнями впливу на ґрунти шляхом дотримання значення ГДК
забруднюючих речовин в ґрунті, нормативів радіаційної безпеки, дотримання вимог
Земельного Кодексу України, Закону України «Про охорону земель»;
Обмеженнями впливу на навколишнє середовище у зв’язку з утворенням
відходів, дотримання норм зберігання та утилізації відходів, дотримання вимог Закону
України «Про відходи»;
Дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
Дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
дотримання СЗЗ відповідно до ДСП 173-96.
щодо технічної альтернативи 2
Теж саме що для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Територія планованої діяльності має відповідне цільове призначення та
знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, меж історичних
ареалів, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару,
охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Для планованої діяльності – Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні
вишукування виконуються на етапі розробки робочого проекту відповідно до діючих
норм ДБН А.2.1-1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва». Проектні рішення в
період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання
ґрунту, необхідно передбачити заходи протидії забрудненню ґрунту, ерозії,
підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, захисту водного
середовища, мінімізація впливу на повітряне середовище, а також охоронні,
відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Теж саме, що й для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Теж саме, що й для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
На етапі будівельних робіт:
на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при роботі
спеціалізованої будівельної техніки та зварювального обладнання;
на мікроклімат – відсутній;
на водне середовище – забір поверхневих та підземних вод, а також скидання
стоків у водні об’єкти під час будівельних робіт не передбачається. Вплив відсутній.
на техногенне середовище – викиди забруднюючих речовин від роботи ДВЗ
спецтехніки;
на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив.
Позитивний вплив на соціальне середовище, через збільшення надходжень до
місцевого бюджету. Розвиток промислового сектору міста.
на рослинний та тваринний світ – прийнятний;
на ґрунт – вплив на ґрунти здійснюватиметься за рахунок виконання земляних
робіт, а саме виїмки та насипу ґрунту. Родючий грунт на ділянці відсутній. Незначним
джерелом забруднення ґрунтів може стати будівельне сміття та паливно-мастильні
матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу
на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів.
відходи – передбачається утворення будівельних відходів. Всі категорії відходів
включно з побутовими відходами тимчасово зберігаються у закритих роздільних
контейнерах на окремій площадці та передаються на утилізацію або захоронення
відповідним спеціалізованим комунальним установам та підприємствам згідно
договорів;
шум – рівень шуму знаходитиметься в межах допустимих значень.
На етапі експлуатації:
на повітряне середовище – вплив об’єкту, що проектується, на атмосферне
повітря вважається допустимим. Джерелами забруднення атмосферного повітря на
проектованому автозаправному пункті є надземні паливо-роздавальна колонка, двигуни
внутрішнього згоряння автотранспорту, що заправлятиметься.
на мікроклімат – відсутній;
на водне середовище – запроектоване відведення господарсько-побутових та
поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси.

Передбачене влаштування місць збору поверхневих зливових і талих вод з бензо-
маслоуловлювачем для поверхневих стоків з відведенням в існуючу зливову

каналізацію підприємства. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається.
Забір поверхневих та підземних вод не передбачається.
на техногенне середовище – викиди забруднюючих речовин від автотранспорту
та автозаправного пункту;
на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив.
Позитивний вплив за рахунок поповнення бюджету податками.
на рослинний та тваринний світ – відсутній. Планується виконати комплексний
благоустрій та озеленення території, а також вживання містобудівних заходів;
на ґрунт – при експлуатації не передбачається негативного впливу від
планованої діяльності на ґрунти. Запобігти забрудненню ґрунтів дозволяють

заплановані заходи;
відходи – всі категорії відходів включно з побутовими відходами тимчасово
зберігаються у закритих контейнерах на окремій площадці та передаються на
утилізацію або захоронення відповідним комунальним установам та підприємствам
згідно договорів;
шум – рівень шуму знаходитиметься в межах допустимих значень.
щодо технічної альтернативи 2
Вплив на довкілля при реалізації технічної альтернативи 2 аналогічний такому як
при реалізації технічної альтернативи 1, проте використання одностінного резервуару
підвищує ймовірність виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних із витоками
дизельного палива та значним забрудненням грунтів і підземних вод.
щодо територіальної альтернативи 1
Теж саме, що й для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)
Згідно підпункту 2 пункту 4 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на
довкілля» від 23.05.2017 р. No 2059-VIII планована діяльність належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об`єктів, що можуть чинити вплив на довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля» від 23.05.2017 No 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р.
No 1026.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт та інші документи дозвільного
характеру або інший акт у порядку передбаченому законодавством, за умови, що вони
не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на

довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації. Поштова адреса: 18000, Україна, Черкаська область, м. Черкаси,
вул. Вернигори, 17, контактна особа – Старунов Сергій Олександрович, тел. (0472) 63-
36-55, e-mail: 38715482@ck.gov.ua.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ No 824 від 14.09.2020}

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь