Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 19.01.2022 12:50
Кількість переглядів: 722

Фото без описуЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту детального плану території земельної ділянки площею 4,9386 га,

кадастровий номер 7120910100:02:002:0728, розташованої за адресою

м. Жашків вул. Маслозаводська, 8, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості

 

Замовник містобудівної документації (детального плану території): виконавчий комітет Жашківської міської  ради (код ЄДРПОУ 04060826) - 19201, Черкаська область, Уманський район, Жашківська міська територіальна громада,        м.Жашків, вул.Захисників України, б.19, тел.: (04747) 6-11-54;

E-mail: vukoncom016@ukr.net.

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території земельної ділянки площею 4,9386 га, кадастровий номер 7120910100:02:002:0728, розташованої за адресою м.Жашків вул.Маслозаводська, 8,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (далі – Детальний план території) розробляється на підставі  рішення Жашківської міської ради від 22.06.2018 № 7-68/VIIІ «Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою м. Жашків вул. Маслозаводська, 8».

За функціональним використанням територія площею 4.9386 га відноситься до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та розташована в Східної частині міста Жашків. Кадастровий номер земельної ділянки 7120910100:02:002:0728. Цільове призначення земельної ділянки – 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

На даній земельній ділянці розміщено комплекс, що складається із нежитлових будівель і споруд.

В межах даної території проектом пропонується вирішення питань впорядкування території, забезпечення комплексності забудови та реконструкції існуючих приміщень для розміщення виробничих (деревообробних) та складських будівель і споруд відповідно до будівельних норм і правил, впорядкування та благоустрій території. Проект детального плану території розробляється з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення території; встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Підприємство ТОВ «ГРІНВУД ІНДАСТРІ» займається виробництвом виробів з деревини, а саме палички дерев'яної для морозива, шпателі медичні, дерев'яні столові прибори і т.п. На підприємстві відсутнє хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням, тому підприємство не підпадає під дію Закону України № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» (пункт 9 частини 3 статті 3 Закону).

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Джерелами викидів в атмосферне повітря є: транспортер видалення відходів деревини; склад зберігання відходів деревини; дільниця підготовки деревини, на якій 2 пилками розрізають деревину на колоди і знімають кору на обкорувальному верстаті; 4 басейни замочування деревини (в басейнах використовується вода без домішок);  дільниця штампування, на якій встановлено 2 лущильні верстати, столи подачі шпону (2 од.), 5 верстатів штампувальних та транспортер штампованих виробів, що подає їх на сушіння в сушарку; труби для видалення вологи та пилу від сушарки; труба для видалення пилу від двох шліфувальних барабанів; труба системи відсмоктування від двох верстатів висічки зубців, перед викидом в атмосферне повітря газопиловий потік проходить очищення в пилоосаджувальній камері; заїзд та виїзд автотранспорту, що привозить сировину та відвозить готову продукцію, робота навантажувача.

В результаті діяльності в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: кислота оцтова, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Валовий викид складає 1,9735 т/рік.

б) для територій з природоохоронним статусом.

          Об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території щодо якої розробляється детальний план території  та в зоні впливу даного об’єкту - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження: - виявлення характеру, інтенсивності  і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності на об’єкті, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні.  Під час стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватимуться такі методи  та критерії: - метод  цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування; - аналіз на відповідність  містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству  у сфері охорони навколишнього природного середовища; - врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту детального плану території  здійснювати  проектні  рішення   в  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території приймаються в Жашківській міській раді: 19201, Черкаська область, Уманський район, м. Жашків, вул. Захисників України, буд. 19, e-mail: vukoncom016@ukr.net, телефон:  (04747) 6-11-54.

                                                                          

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до 05.03. 2022 року.

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь