A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 23.02.2021 09:15
Кількість переглядів: 1560

Фото без описуЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

проекту детального плану частини території в адміністративних межах Жашківської міської

ради, Черкаської області за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 23,  с. Скибин для зміни цільового призначення земельної ділянки та розміщення газозаправного модуля

 

 

Замовник: : Жашківська міська  рада: 19200, Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Захисників України, буд. 17, Тел.: (04747) 6-11-45,  код ЄДРПОУ 36000377.

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється на підставі  рішення Жашківської міської ради 28-29/VІІІ від  20.08.2020 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею  0.25 га  в  с. Скибин»,  яка знаходиться по вул. Героїв Небесної Сотні, 23,  с. Скибин, Жашківського району, Черкаської області. За функціональним використанням територія площею 0,25 га відноситься  до території садибної житлової забудови та розташована в південно-західної частини села Скибин. Кадастровий номер земельної ділянки 7120987000:01:001:0893. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). В межах даної території проектом пропонується вирішення питань впорядкування території, забезпечення комплексності забудови для розміщення надземного автомобільного  газозаправного пункту (АГЗП) об’ємом 10 м3

відповідно до будівельних норм і правил, впорядкування та благоустрій території. Проект ДПТ  розробляється  з  метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки,  визначення  всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Відповідно до генерального плану села Скибин - ця територія знаходиться в житловій зоні села. Рішеннями проекту передбачено зміну цільового призначення  земельної ділянки площею 0,25 га з земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на землі транспорту, для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Основною метою розробки детального плану території є вирішення питання забезпечення комплексності забудови території розроблення ДПТ під АГЗП об’ємом 10 м3.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Об’єкт планованої діяльності не відноситься  категорій видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля  і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до  Закону України № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля». Надземний автомобільний  газозаправний пункт (АГЗП),  який  призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів скрапленим вуглеводневим  газом  (СВГ),  планується розмістити на території, площею 0,25 га. Модуль є виробом повної заводської комплектації та складається з надземної ємності, загальним об’ємом 10 м3.  В склад модуля АГЗП входить металева рама насосно-арматурного блоку (НАБ), насос для перекачки СВГ, газороздавальна колонка ГРК, запірна, регулююча і запобіжна арматура, трубопроводи обв’язки, фільтр для очистки газу та прилади контролю і автоматики. Також детальним планом території передбачається розміщення операторської з закладом торгівлі, місця для контейнерів з сміттям, малих  очисних споруд для очистки поверхневих зливових і талих вод від нафтопродуктів з території, локальних очисних споруд для очистки побутових стічних вод та пожежного щита з інвентарем.  Потужність АГЗП  за показником  кількості автозаправок на добу – 100 одиниць.

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:    забруднення атмосферного повітря вуглеводнями насиченими та одорантом від технологічного обладнання  модуля АГЗП, забруднення атмосферного повітря вихлопними газами та транспортний шум від автотранспорту, що рухається по території об’єкту; утворення та відведення стічних вод (господарсько – побутових, дощових та талих стоків); утворення промислових та побутових відходів.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території АГЗП  та в зоні впливу даного об’єкту - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження: - виявлення характеру, інтенсивності  і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності на об’єкті, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні.  Під час стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватимуться такі методи  та критерії: - метод  цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування; - аналіз на відповідність  містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству  у сфері охорони навколишнього природного середовища; - врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   в  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану частини території в адміністративних межах Жашківської міської ради, Черкаської області за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 23,  с. Скибин для зміни цільового призначення земельної ділянки та розміщення газозаправного модуля подаються до Жашківської міської ради: 19200, Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Захисників України, буд. 17, e-mail: vukoncom016@ukr.net, телефон(04747) 6-11-45.

                                                                                                                                                                                                                               

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. Зауваження і пропозицій приймаються до 17.03. 2021 року.
 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТКИ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь