A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Для ознайомлення громадськості

Дата: 16.09.2019 15:17
Кількість переглядів: 661

Фото без описуЗАРЕЄСТРОВАНО______________________________________________

 

Реєстраційний номер №______________ від__________________ 2019 року

 

 

Рекомендації реєструючого органу____________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

Уповноважена особа

 

реєструючого органу_________________                     ______________________

 

                                       (підпис)                                                               (ініціали і прізвище)

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією і профспілковим комітетом

первинної профспілкової організації

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» с. Литвинівка

Жашківської міської ради Черкаської області

на 2019 – 2024 роки

 

 

 

 

 

                                                                 Прийнятий на загальних зборах

                                                                 трудового колективу

                                                                 протокол № 2 від 25.09.2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» с. Литвинівка   Жашківської міської ради Черкаської області на 2019-2024 роки  укладено відповідно до Конституції України, Законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавства  України про освіту, інших нормативно-правових актів України, положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,  Обласної угоди між Департаментом науки і освіти Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2019-2024 роки з метою забезпечення соціального захисту найманих працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Колективний договір. Він  включає зобов’язання Сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи закладу освіти, реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій  працюючих.

 

РОЗДІЛ  1

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1.Сторони колективного договору

 

1.1.1. Сторонами колективного договору є:

          - адміністрація  закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» с. Литвинівка    Жашківської міської ради Черкаської області в особі директора Гафарової Л.В., яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

          - трудовий колектив закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» с. Литвинівка   Жашківської міської ради Черкаської області в особі голови профспілкового комітету Мамочки О.П., яка відповідно до ст. 247 КЗпП України наділена відповідними повноваженнями та представляє інтереси трудового колективу.

          1.1.2. Директор закладу визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників закладу в колективних переговорах.

          1.1.3. Сторони визнають даний колективний договір нормативним актом соціального партнерства, на підставі якого здійснюються регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в дошкільному навчальному закладу.

          1.1.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

          1.1.5. Ніякі зміни у керівництві, складі, структурі та назвах сторін не викликають припинення дії колективного договору.

 

          1.2. Сфера дії колективного договору

 

          1.2.1. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на співпрацюю, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу, реалізацію на цій основі професійних, соціально-економічних гарантій працюючих, забезпечення їх конституційних прав.

          1.2.2.           Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

          1.2.3. Дія колективного договору поширюється на всіх осіб, які знаходяться в трудових правовідносинах із закладом дошкільної освіти «Дзвіночок» с. Литвинівка   Жашківської міської ради.

 

          1.3. Термін дії колективного договору. Порядок внесення змін та доповнень.

 

          1.3.1.  Колективний договір укладається на 2019-2024 роки і набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє протягом 2019-2024 років.

1.3.2.  У разі не укладання нового колективного договору до 01.01.2024, цей Колективний договір продовжує свою дію до укладання нового.

          1.3.3. Зміни та доповнення до цього Колективного договору вносяться в обов’язковому порядку зв’язку із змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої угоди, Обласної угоди з питань, що є предметом колективного договору; та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

          1.3.4. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до Колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у триденний строк з дня їх отримання іншою стороною.

          1.3.5. Жодна із сторін, що уклали цей Колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору, або припиняють їх виконання.

          1.3.6. Переговори щодо укладання нового Колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору

          1.3.7. Після схвалення проекту Колективного договору уповноважені представники сторін не пізніше як через 5 днів підписують Колективний договір.

          1.3.8. Після підписання Колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до Жашківської міської ради.

          1.3.9. У семиденний строк після реєстрації Колективний договір доводиться до відома працівників закладу дошкільної освіти.

          1.3.10. Адміністрація і профспілковий комітет звітують про виконання положень Колективного договору на загальних зборах трудового колективу не рідше одного разу на рік.

 

          1.4. Участь трудового колективу в управлінні закладом освіти.

 

          1.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори трудового колективу працівників закладу, які:

          - приймають статут закладу, а також вносять зміни до нього;

          - розглядають проект колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету закладу підписати договір з директором закладу дошкільної освіти від імені колективу;

          - обирають комісію по трудових спорах;

          - відповідно до КЗпП України затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти;

          - розглядають інші питання діяльності закладу освіти.

          1.4.2. Участь трудового колективу в управлінні закладом освіти здійснюється у таких формах:

          - включення голови профкому до складу тарифікаційної, атестаційної комісій;

          - участі кожного педагогічного працівника і співробітників дошкільного закладу в обговоренні питань навчальної, методичної і господарської діяльності  закладу;

          - надання повноважень профкому від імені трудового колективу представляти інтереси і захищати трудові, соціально-економічні права членів профспілки у відповідності зі ст. 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

          1.4.3. Адміністрація зобов’язується інформувати профком про виконання бюджету та виконання заходів щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників закладу.

          1.4.4. В період між зборами трудового колективу його інтереси представляє профспілковий комітет.

 

 

РОЗДІЛ 2

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1.Керівник зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу дошкільної освіти, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи закладу, поліпшення ефективності праці усіх  працівників.

2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.

2.1.3. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників закладу.

2.1.4. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т. д.

2.1.5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1. ст.40 КЗпП України.

2.1.6. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного  прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42-1 КЗпП України).

2.1.7. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством з праці.

2.1.8. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в закладі  освіти випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

2.1.9. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.1.10. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного Колективного договору.

2.1.11. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

2.1.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

2.1.13. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.6 Закону України “Про охорону праці”).

2.1.14. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.1.15. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата навчання).

2.1.16. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.1.17. Затверджувати режим роботи, графіки роботи  за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.18. Забезпечити при складанні графіку роботи оптимальний режим роботи:

 • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 15 років,
 • для тих, хто поєднує роботу з навчанням;
 • для незвільненого від основної роботи голови профкому.

2.1.19. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

2.1.20. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення, забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством України.

2.1.21. Не допускати в закладі необґрунтованого масового вивільнення працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 10% чисельності працівників протягом календарного року).

2.1.22. Рішення про зміни в організації виробництва і праці закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих дій з обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

2.1.23. Не допускати запровадження режиму роботи працівників ЗДО, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати), крім випадків згоди трудового колективу на такі умови праці.

 

2.2. Профспілковий комітет  зобов’язується:

2.2.1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

2.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку .

2.2.3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.

2.2.4. Активно і в повний мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

2.2.6. Ініціювати колективні переговори з керівником закладу.

2.2.7. Посилити відповідальність голови профспілкового комітету за ухилення від ініціювання переговорів та укладання Колективного договору.

2.2.8. Підвищити ефективність роботи по укладанню та виконанню Колективного договору.

2.2.9. Підвищити вимоги до адміністрації закладу щодо виконання положень Колективного договору.

2.2.10. Інформувати органи Державної інспекції праці про факти порушення керівником закладу  умов колективного договору.

2.2.11. Забезпечити реалізацію профспілковим комітетом відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору.

2.3.Сторони колективного договору домовилися:

2.3.1. Встановити в закладі дошкільної освіти п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, крім працівників, вихідні дні яких встановлюються згідно окремих графіків роботи, затверджених адміністрацією та погоджених з профспілковим комітетом.

 Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Тривалість щоденної роботи працівників визначати правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються адміністрацією та погоджуються з профспілковим комітетом.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким окремим групам працівників може  встановлюватися  інший  час  початку і  закінчення  роботи.

2.3.2. Своєчасно укладати Колективний договір та вносити до нього зміни та доповнення згідно з Законом України “Про колективні договори і угоди”.

2.3.3.На умовах, передбачених ст. 19 Закону України “Про колективні договори і угоди”, взаємно і своєчасно надавати інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням даного Колективного договору.

РОЗДІЛ  3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

3.1.Керівник зобов’язується:

3.1.1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів .

3.1.2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах: неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

3.1.3. Здійснювати аналіз стану та прогнозувати використання трудових ресурсів в закладі освіти.

3.1.4. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення груп, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення численності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

3.1.5. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників /п.1 ст.40 КЗпП України/:

           -про наступне вивільнення працівників персонально попередити їх не  пізніше ніж за три місяці;

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.

3.1.6. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст. 13 Закону України “Про зайнятість”).

3.1.7. Забезпечити створення нових робочих місць за рахунок власних коштів та розширення платних послуг.

3.1.8. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця  в  закладі дошкільної освіти незайнятого населення, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому цьогорічним випускникам вищих навчальних закладів.

3.1.9. Організовувати навчання  працівників з питань чинного законодавства про працю та охорону праці.

 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

3.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

3.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством.

3.2.3. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. України.

3.2.4. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок і   жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років) ст. 179 КЗпП України, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України), крім випадків повної ліквідації закладу, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

3.2.5. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування / крім випадків поданої особистої заяви про зняття з обліку/.

 

3.3. Сторони Колективного договору домовились:

3.3.1. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також особам передпенсійного віку та працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних.

3.3.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці закладу, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих дій з обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої  на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

3.3.3. З метою створення педагогічним працівникам умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

-при звільненні педагогічних працівників вивільнені години педагогічного навантаження розподіляти, у першу чергу, між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження за відповідним фахом освіти;

          - не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.

 

РОЗДІЛ 4

РОБОЧИЙ  ЧАС  ТА  ЧАС  ВІДПОЧИНКУ.

                             

4.1. Керівник зобов’язується:

4.1.1. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

4.1.2. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

4.1.3. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, і лише за згодою з профспілковим комітетом та оплатою у відповідному розмірі.

4.1.4. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.

4.1.5. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

4.1.6. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу ( сторожів,  робітників).

4.1.7. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

4.1.8. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетом.

4.1.9. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

4.1.10. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

4.1.11. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно, під розпис.

Не обмежувати обсяг педагогічного навантаження максимальними нормами.

Педагогічне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

4.1.12. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку .

4.1.13. Приймати кошториси доходів та видатків а також штатні розписи  закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

4.1.14. Дотримуватись чинного законодавства щодо зарахування жінкам до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки, періодів їх роботи на умовах неповного робочого часу і під час частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

          4.1.15. Надавати жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А  І групи,  одинокій матері, батьку  дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи , який виховує їх  без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих дні(стаття 73 Кодексу законів про працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

 4.1.16. Не допускати надання відпусток без збереження заробітної плати за ініціативою адміністрації з метою економії бюджетних коштів та виробничою необхідністю.

          4.1.17. Надавати відпустку без збереження заробітної плати лише за наявності особистої заяви працівника і не більше 15 календарних днів на рік за згодою сторін згідно зі ст. 26 Закону України «Про відпустки».

         4.1.18. Затверджувати графіки робіт та розкладів навчальних занять за погодженням із профспілковим комітетом.

         4.1.19. Затверджувати на початку календарного року (до 05.01.) за погодженням із профспілковим комітетом графік надання основних щорічних відпусток працівникам, в якому враховувати інтереси працівників.

        4.1.20. Надавати додаткові відпустки працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю 7 календарних днів згідно із списками робіт , професій і посад, визначених у додатку колективного договору на підставі орієнтовного переліку робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, погодженого з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 06.03.98 р. та затвердженого Міністром освіти України 11.03.1998 р.

4.1.21 . Не допускати випадків примусового укладання строкових трудових договорів, у тому числі контрактів, з працівниками закладу з ініціативи керівника. Не укладати строкові трудові договори з працівниками з мотивації необхідності його випробування.

4.1.22. Не допускати відмови працівникам у наданні щорічних відпусток або їх заміни грошовою компенсацією.

4.1.23. Забезпечувати реалізацію  права працівників , які звільняються, на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням, або, за бажанням працівника, на грошову компенсацію невикористаної відпустки.

4.1.24. Надавати можливість подружжю, яке працює в одній установі, отримувати відпустки одночасно.

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за своєчасним  введенням  в дію нормативних документів  з питань трудових відносин, організації та нормуванні праці, розподілення педагогічного навантаження, дотриманням в установах і закладах освіти трудового законодавства.

 

РОЗДІЛ 5

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

                             

5.1.  Керівник зобов’язується:

5.1.1. Здійснювати оплату праці згідно Інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”.

5.1.2. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

5.1.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

5.1.4. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

5.1.5. Затвердити попередньо погоджені з профспілковим комітетом положення про преміювання та надання матеріальної допомоги  і положення про надання винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків ( ст. 57 Закону України “Про освіту”.

5.1.6. Забезпечити виплату працівникам закладу заробітну плату у грошовому вираженні  двічі на місяць: аванс – 15 числа, остаточний розрахунок – 30 числа  поточного місяця.

При збігу  термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями забезпечити виплату їх напередодні.

5.1.7. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

5.1.8. Заробітну плату працівникам  за весь час щорічної відпустки   виплачувати за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України).

      У випадку несвоєчасної виплати заробітної плати працівнику за час щорічної основної відпустки, відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).

5.1.9. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань із заробітної плати, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

5.1.10. Заробітна плата працівників підлягає індексації та компенсації у зв’язку з порушенням термінів її виплати у встановленому чинним законодавством порядку.

5.1.11. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

       При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”).

       5.1.12. Забезпечити оплату праці працівникам закладу за заміну тимчасово відсутніх працівників у зв’язку з їх відпусткою.

       5.1.13. Щодо роботи у періоди, впродовж яких у закладі дошкільної освіти не здійснюється освітня діяльність у зв’язку з санітарно-епідеміологічними, кліматичними та іншими незалежними від працівників  обставинами, залучати педагогічних працівників  до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором або додатком та правилами внутрішнього  трудового розпорядку, в межах норм годин встановленої при тарифікації з 100% оплатою. Якщо така робота не виконується, оплату здійснювати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) ( ст. 113  КЗпП України ).

Час простою з вини працівника не оплачується.

5.1.14. Встановити (Постанова № 1298  від 30.08.02р.КМУ із змінами та доповненнями) надбавки працівникам:

а/ у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки:

-за високі досягнення у праці;

-за виконання особливо важливої роботи  (на строк її виконання);

-за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок  для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

б/ за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР ”народний” – у розмірі 40 %, “заслужений” – 20 % посадового окладу ( ставки заробітної плати ).

в/ за спортивні звання “ заслужений тренер”, “ заслужений майстер спорту “ – у розмірі 20%, “ майстер спорту міжнародного класу” –15%, “ майстер спорту” –10 % посадового окладу  ( ставки заробітної плати ).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається  з наявним  почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань  надбавки встановлюються за одним  ( вищим ) званням.

Доплати працівникам:

а/ у розмірі до 50 % посадового окладу ( тарифної ставки ):

-за виконання обов’язків тимчасово відсутність працівників;

-за суміщення професій, посад;

-за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт .

5.1.15. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України “Про охорону праці”).

5.1.16. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку), додаткову оплату праці у розмірі  40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

5.1.17. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати  з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, тощо (п.6 Інструкції “ Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”).

5.1.18. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України “Про освіту”).

5.1.19. Виконувати в повному обсязі ст. 57. Закону України “Про освіту”.

5.1.20. Проводити додаткову оплату за шкідливі та особливі умови праці (Постанова №1298 від 30.08.02р. КМУ зі змінами та доповненнями): за  використання в роботі  дезінфікувальних  засобів, а також працівникам , які зайняті прибиранням туалетів – у розмірі 10%  посадового ( місячного) окладу .

5.1.21. Забезпечити оплату праці працівникам закладу дошкільної освіти за роботу понад встановлену норму з причин невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі.

5.1.22. При звільнені працівника виплату всіх сум, що належить йому від закладу, проводити в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок /ст.117 КЗпП України/.

5.1.23. Надавати не звільненим від основної роботи профспілковим працівникам можливість виконання громадських доручень, участі в консультаціях та переговорах в інтересах трудового колективу.

 

5.2.Профспілковий комітет зобов’язується:

5.2.1. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

5.2.2. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно діючого законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці ( ст. ст. 45,141,147-1 КЗпП України, ст.36 Закону України “Про оплату праці”, ст.18 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

5.2.3. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).

5.2.4. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.

5.2.5. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки .

5.2.6. Звертатися до прокуратури з приводу порушення законності для перевірки нею виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.259 КЗпП України ).

5.2.7. Інформувати  органи Державної інспекції   праці  про факти порушень вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

5.2.8.  Забезпечити реалізацію відповідно до чинного законодавства своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору у частині своєчасної виплати заробітної плати.

5.2.9. Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернень працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати  та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в закладах освіти.

 

5.3. Сторони Колективного договору домовились:

5.3.1. У межах повноважень в установленому порядку опрацьовувати проекти законодавчих актів щодо оплати праці  працівників освіти.

5.3.2. Спільно здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати.

5.3.3. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» с. Литвинівка.   

5.3.4. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та колективного договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

5.3.5. Надавати незвільненим від основної роботи профспілковим працівникам можливість виконання громадських доручень, участі в консультаціях та переговорах в інтересах трудового колективу.

5.3.6. Довести до відома працівників закладу дошкільної освіти типовий штатний розпис, чисельність, посадові оклади та тривалість щорічної основної відпустки працівників згідно з додатком №6.

 

 

 

РОЗДІЛ 6

 Охорона праці

 

6.1. Керівник зобов’язується:

6.1.1. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “Про охорону праці”, інших нормативних актів завдяки впровадженню системи управління охорони праці /призначення відповідальних осіб, розробка та затвердження інструкцій і положень, проведення обстеження та оцінки умов праці, усунення причин травматизму, забезпечення належного утримання будівель, споруд тощо/. (ст.13 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.2. Забезпечити своєчасну розробку і виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму. Проводити навчання  і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, електробезпека, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти «Дзвіночок» с. Литвинівка, відповідно до чинного законодавства.

6.1.4. Забезпечити виділення коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці”.

6.1.5. Організувати роботу комісії з перевірки готовності закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.(п.4.1.8 наказу №563 Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р.).

6.1.6. Організувати роботу щодо огляду будівель , споруд та інженерних мереж відносно їх подальшої надійної і безпечної експлуатації. При виявленні їх незадовільного стану терміново вжити відповідних заходів, звернутись до спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію вказаних об’єктів.

6.1.7. Організувати проведення безкоштовного у робочий час попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

Зберігати за працівниками на час проходження ними медичного огляду місце роботи, середній заробіток. (ст.17 Закону України “Про охорону праці”).

6.1.8. Надавати працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, з особливим характером роботи відповідні пільги та компенсації.

6.1.9. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до визначення їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до методичних рекомендацій його перепідготовку та працевлаштування. (ст.9 Закону України “Про охорону праці”).

          6.1.10. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

                    - не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до  Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 року №241).

        6.1.11. Забезпечити обов’язкову участь представника профспілкового комітету у розслідуванні нещасних випадків.

6.1.12. Приймати участь у громадських оглядах-конкурсах з питань охорони праці та підготовки закладу до нового навчального року.

6.1.13. Створити та забезпечити роботу кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16.01.2008 року.

6.1.14. Забезпечувати контроль за станом пожежної безпеки в закладі освіти.

6.1.15. Провести атестацію робочих місць згідно постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992 р.

6.1.16. Надавати безкоштовно працівникам закладу  спеціальний одяг, взуття та засоби  індивідуального захисту, миючих та знешкоджуючих засобів (із зазначенням переліків професій, робота за якими надає право на отримання засобів, конкретних обсягів та термінів видачі засобів).

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

6.2.2. Забезпечувати громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо умов праці і навчання, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень Колективного договору.

6.2.3. Сприяти участі представника профспілки у роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків та професійних захворювань.

6.2.4. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

 

          6.3. Сторони Колективного договору домовились :

          6.3.1. Забезпечувати спільний ефективний громадський контроль за додержанням  передбачених нормативними актами з питань охорони праці  вимог щодо умов праці та навчання, виконання заходів соціального захисту працюючих  відповідно до положень Колективного договору.

 

 

РОЗДІЛ 7

ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

7.1. Керівник зобов’язується:

7.1.1. Забезпечувати виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України “Про освіту”).

7.1.2. Надавати всім категоріям працівників  матеріальну допомогу в сумі до одного посадового окладу на рік  (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), преміювати відповідно до їх особистого внеску  в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 зі змінами та доповненнями.

7.1.3 Надавати працівникам необхідні документи для пред’явлення їх у пенсійний фонд.

7.1.4. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому  колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст.57 Закону України “Про освіту”).

7.1.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу за рахунок економії фонду заробітної плати .

7.1.6 .Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.

7.1.7. Забезпечити розгляд заяв, скарг, звернень, подань  працюючих та профспілкового комітету, вживати заходів для усунення причин, що їх викликають.

7.1.8. Беззаперечно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо недопущення відрахувань із заробітної плати в разі звільнення працівника до закінчення робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки, якщо він звільняється з роботи у зв’язку з:

– відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці;

– змінами в організації виробництва  та праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні установ, скороченні чисельності або штату працівників;

– виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають даній роботі;

– нез'явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

-направленням на навчання;

-виходом на пенсію;

-призовом на військову службу;

-переведенням працівника за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду.

 

7.2. Профспілковий комітет  зобов’язується:

 

7.2.1. Активізувати участь у громадському та профспілковому житті працівників закладу.

7.2.2. Посилити особисту відповідальність стосовно питань захисту порушених законних прав і інтересів членів профспілки.

7.2.3. Сприяти розширенню співпраці профспілкових організацій закладів освіти району.

7.2.4. Проводити роз’яснювальну роботу в трудовому колективі щодо конституційних прав та гарантій працюючих, а також методів і форм їх захисту.

7.2.5. Своєчасно доводити до відома трудового колективу зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілки.

7.2.6. Забезпечити вивчення питань трудового законодавства, у тому числі про порядок розгляду трудових спорів.

7.2.7. Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем непрацюючим пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.

7.2.8. Організовувати проведення “днів здоров’я”, виїзди на природу. Організувати роботу “групи здоров’я”.

          7.2.9. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року  тощо.

7.2.10. Проводити  День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

 

РОЗДІЛ 8

ГАРАНТІІ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОФСПІЛКОВОІ  ОРГАНІЗАЦІІ

 

8.1. Керівник зобов’язується:

8.1.1. Надавати профспілковому комітету  всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

8.1.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України, ст. 42 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”).

8.1.3. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати зарплати.

8.1.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

8.1.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

8.1.6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від  роботи, без згоди відповідного профоргану.

8.1.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб закладу (харчоблок, медкабінет) для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці, виконанням Колективного договору.

8.1.8. Сприяти діяльності профспілкового комітету щодо захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників закладу освіти, дотриманню прав і гарантій, передбачених Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

               8.2.9 Не допускати втручання в статутну діяльність профспілкового комітету, передбачену чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 9

 КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯ  КОЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРУ

 

9.1. Сторони зобов’язуються:

9.1.1. Контроль за ходом виконання колективного договору здійснювати не менше  двох разів на рік спільною комісією, сформованою сторонами, які уклали договір (Закон України “Про колективні договори та угоди”).

9.1.2. Двічі на рік спільно аналізувати стан  виконання колективного договору, заслуховувати звіти  керівника закладу та голови профспілкового комітету про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу та на засіданні профкому (грудень, травень).

9.1.3. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

9.1.4. Сторони, які уклали Колективний договір, несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань.

9.1.5. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення виконання умов даного Колективного договору, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 

9.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового   договору   з   керівником   установи,   якщо   він   порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (от. 45 КЗпП України).

 

 

Колективний договір підписано у трьох примірниках

 

Директор закладу дошкільної                           Голова профспілкового комітету

освіти                            

 ____________      Л.В. Гафарова                     _____________  О.П. Мамочка

 

М. П.                                                                 Дата підписання _______________

                                                                              М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА

 

 

При укладанні колективного договору на 2019-2022 роки  між адміністрацією і профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» с. Литвинівка   Жашківської міської ради Черкаської області сторони розбіжностей не мали.

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                      Голова профспілкового комітету

освіти                  

                   

  ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

 

М.П.                                                                    М.П.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                       Голова профспілкового комітету

освіти                  

                   

  ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

 

М.П.                                                                 М.П.      

 

                          Додаток №1

                                                       до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти

                                                                     (ясла-садок)  «Дзвіночок» с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2024 роки

 

ПОЛОЖЕННЯ

про умови оплати праці працівників закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

 «Дзвіночок» с. Литвинівка Жашківської міської ради Черкаської області

 

1. Загальні положення.

          1.1. Положення розроблено на підставі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки».

          1.2. Це Положення визначає економічні, правові і організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з установою.

           1.3. Заробітна плата - це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці.

            1.4. Норми оплати праці (за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час, за час простою, який мав місце не з вини працівника тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток, за час на курсах підвищення кваліфікації, при різних формах виробничого навчання, для донорів тощо) встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

           1.5. В закладі дошкільної освіти  встановлена оплата праці згідно штатного розкладу за фактично відпрацьований час.

             1.6. Працівникам ЗДО  виплачується основна, додаткова заробітна  плата та премія.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, обслуговування, посадові обов'язки).

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати за вислугу років, за сумісництво посад, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством.

 

2. Оплата праці працівників.

              2.1. Умови оплати праці конкретного працівника встановлюються наказом про прийом на роботу з урахуванням виплат, що встановлюються даним Положенням та штатним розкладом.

              2.2 При прийомі на роботу адміністрація доводить до відома працівника умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством.

  2.3. Про нові або зміну діючих умов оплати праці адміністрація повинна повідомити працівника не пізніш як за два місяця до їх запровадження або зміни.

2.4. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

2.5 Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів.

 1. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
 2. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника.
 3. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.
 4. При кожній виплаті заробітної плати адміністрація повинна повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

  а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

  б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

  в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

2.10.      Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

 1. Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника.
 2. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством про трудові спори.
 3. За порушення законодавства України про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                         Голова профспілкового комітету

освіти

 ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

 

М. П.                                                              М. П.        

 

                                                            Додаток №2

                                                       до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                              (ясла-садок) «Дзвіночок»

                         с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2024 роки

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників  з фонду оплати праці

на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298

 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”

 

 

 Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі у порядку:

 • Директора – за наказом начальника відділу освіти  Жашківської міської ради;
 • інших працівників – за наказом директора закладу.

 

Показники преміювання

 

1. Директора – до посадового окладу.

1.1. За своєчасну підготовку  закладу до нового навчального року.

1.2. За організацію чіткої  роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі.

1.3. За створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує освітньо-виховний процес.

1.4. За створення умов щодо  забезпечення охорони життя та здоров’я дітей.

1.5. За організацію контролю за станом освітнього процесу в

закладі.

 

 2. Вихователя-методиста -  до  посадового окладу.

2.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів.

2.2. За створення умов для виконання навчальних програм.

2.3. За організацію контролю за освітньо-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок вихованців.

2.4. За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров'я учасників освітньо-виховного процесу.

 

    3. Завгоспа – до  посадового окладу.

3.1. За організацію і утримання закладу  в належному санітарному стані.

3.2. За підготовку закладу  до нового навчального року.

3.3. За чітку організацію обліку та збереження матеріальних цінностей.

3.4. За організацію і контроль протипожежного стану закладу.

 

    4. Педагогів - до  посадового окладу.

4.1. За виконання навчальних програм, якість знань, умінь, навичок вихованців.

4.2. За участь у підготовці закладу до нового навчального року.

4.3. За підвищення кваліфікації та активну участь в науково-методичній роботі.

  1. .За активну громадську роботу в виборних профспілкових органах, в комісії з соціального страхування.

4.5. За високі результати підготовки дітей до навчання в школі;

4.6. За участь в семінарах, методичних об’єднаннях, творчих групах;

4.7. За зростання професійної майстерності, впровадження новітніх інноваційних технологій та передових педагогічних досвідів;

4.8. За участь в районних, міських, обласних конкурсах професійної майстерності;

 4.9. За наявність науково-методичних розробок та їх публікація в періодичних виданнях міст України;

4.10. За забезпечення працівником належної організації робочого місця, утримання та зміцнення матеріально-технічної бази групи, кабінету;

4.12. За участь в виставках-ярмарках педагогічних ідей та технологій;

4.13. За участь в громадському житті ЗДО;

4.14. За  відгуки батьків, колег та громадськості про роботу працівника.

 

     5. Обслуговуючого персоналу - до  посадового окладу.

5.1.   За утримання закладу в належному санітарному стані.

5.2.   За сумлінне виконання службових обов’язків.

 

Надання матеріальної допомоги

  Матеріальна допомога надається працюючим, в тому числі і на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                      Голова профспілкового комітету

освіти                  

                   

  ____________  Л.В. Гафарова                      ____________  О.П. Мамочка

 

М. П.                                                              М. П.        

                                                            Додаток №3

                                                      до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                              (ясла-садок) «Дзвіночок»

                         с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2024роки

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання грошової винагороди педагогічним працівникам

 закладу дошкільної освіти

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

 

          Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02 р. №1222 “Про реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України “Про освіту”, частини другої ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої ст. 18 і частини першої ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”.

Перелік посад педпрацівників, які мають право на вказану винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 “Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. №432.

Преміювання здійснюється у порядку:

 • керівника закладу – за погодженням з відділом освіти Жашківської міської ради;
 • інших педагогічних працівників – за наказом керівника закладу.

 

Преміювання керівників

 

1. Директора ЗДО – до одного посадового окладу.

1.1. За своєчасну підготовку закладу   до нового навчального року.

1.2. За організацію чіткої роботи працівників закладу, створення відповідного мікроклімату в педколективі.

          1.3.За створення навчально-матеріальної бази закладу, що забезпечує освітньо-виховний процес.

          1.4.За створення умов забезпечення охорони життя та здоров’я дітей.

          1.5.За організацію контролю за станом освітньо-виховного процесу в закладі

          2.Вихователя-методиста - до одного посадового окладу.

          2.1.За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів.

          2.2.За створення умов для виконання навчальних програм.

          2.3.За організацію контролю за освітньо-виховним процесом, якістю знань, умінь, навичок дітей.

          2.4.За організацію і контроль роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу.

         

3. Вихователі, музичні керівники, практичні психологи, логопеди:

           3.1. За високу результативність в навчанні і вихованні дітей;

 3.2. За проведення занять, виховних заходів на високому професійному     рівні;

3.3. За використання ефективних форм і методів навчання і виховання, педагогічне новаторство (розробка авторських навчальних програм та методик навчання і виховання);

3.4. За створення належних матеріально-технічних умов для навчання і виховання;

3.5. За результативну роботу по розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку;

3.6. Впровадження досягнень педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду в практику, організація інноваційної діяльності;

 3.7. Впровадження системи традиційних та нетрадиційних оздоровчих заходів, спрямованих на покращення фізичного розвитку та здоров’я дітей, працівників ЗДО;

3.8. За постійне підвищення педагогічної майстерності;

3.9. Залучення батьків до співпраці, пропаганда педагогічних знань серед батьків, впровадження активних форм роботи з батьками;

3.10. За активну громадську роботу у колективі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                   Голова профспілкового комітету

освіти         

 ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.        

                                                            Додаток №4

до пункту 4.1.20

                                                      до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                              (ясла-садок) «Дзвіночок»

                          с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2024роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК       

професій і посад працівників закладу дошкільної освіти  з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка понад визначені законодавством розміри

 

Перелік складено згідно ст. 8 Закону України “Про відпустки” та “Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка” до 7 календарних днів.

 

 

 

 

 №

пп

 

 

Найменування

професій та посад

 

Тривалість додаткової відпустки

 

1

 

 

Директор

 

7 календарних днів

 

2

 

 

Завідувач господарством

 

7 календарних  днів

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                       Голова профспілкового комітету

освіти                  

____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.        

                                                          

                                                 Додаток №5

 до пунктів колективного договору 5.1.20.

                                                       до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                              (ясла-садок) «Дзвіночок»

                          с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2024 роки

 

 

 

ПЕРЕЛІК       

професій та посад, яким надається додаткова оплата в розмірі 10% посадового окладу та  дні додаткової відпустки за шкідливі та особливі умови праці без атестації робочих місць

 

пп

 

Найменування

професій та посад

Розмір доплати

Тривалість додаткової відпустки

За які види робіт

1

Сестра медична

старша

10%

4 днів

За приготування дезінфікуючих розчинів

2

Кухар

 

10%

4 днів

За використання в роботі дезінфікуючих засобів

 

3

Робітник кухні

 

10%

4 дні

За використання в роботі дезінфікуючих та миючих засобів

4

Помічник вихователя

 

10%

 

 

5

Машиніст із прання та ремонту білизни

10%

4 дні

За використання синтетичних миючих засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                      Голова профспілкового комітету

освіти         

____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.       

 

                                                            Додаток № 6

                                                     до колективного договору між

                                                            адміністрацією та профспілковим

                                                                  комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                              (ясла-садок) «Дзвіночок»

                          с. Литвинівка

                                              Жашківської міської ради

                                                                  Черкаської області на 2019-2022 роки

 

 

ПЕРЕЛІК

професій та посад, яким надається додаткова оплата в розмірі до 12%

посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці при наявності

атестації робочих місць

 

 

п/п

Професії, посада

Розмір доплати

За які види робіт

1.

Машиніст із прання та ремонту білизни

До 12%

Підвищена наявність синтетичних миючих засобів, перебування у примусовій робочій позі

2.

Кухар

До 12%

Підвищена температура і висока вологість повітря, перебування у примусовій робочій позі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                       Голова профспілкового комітету

освіти                            

  ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                                   М. П.              

                                                            Додаток № 7

до пункту 5.3.6.

                                                           до колективного договору між

                                                                адміністрацією та профспілковим

                                                                      комітетом закладу  дошкільної освіти 

                                                  (ясла-садок) «Дзвіночок»

                               с. Литвинівка

                                                   Жашківської міської ради

                                                                       Черкаської області на 2019-2024 роки

Штати, чисельність, посадові оклади, тривалість щорічної основної відпустки працівників закладу дошкільної освіти

 

Найменування посад

Чисельність

осіб

Тарифні розряди

Місячні посадові оклади грн…

Тривалість щорічної відпустки

основної

додаткової

Директор закладу дошкільної освіти

1

 

 

42

7

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователі

1

11

 

42

 

вищої категорії

 

 

 

 

 

першої категорії

 

 

 

 

 

другої категорії

 

 

 

 

 

без категорії

1

11

 

42

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

Логопед

 

 

 

 

 

Музичний керівник

1

 

 

42

 

вищої категорії

 

 

 

 

 

першої категорії

 

 

 

 

 

другої категорії

 

 

 

 

 

без категорії

1

 

 

42

 

Інструктор з фізичного виховання

 

 

 

 

 

вищої категорії

 

 

 

 

 

першої категорії

 

 

 

 

 

другої категорії

 

 

 

 

 

без категорії

 

 

 

 

 

Медична сестра

1

 

 

24

4

Завідувач господарством

 

 

 

 

 

Помічники вихователів

1

 

 

28

 

Кухар: 3 – 6 кваліфікаційних розрядів

1

 

 

24

4

Кухонний робітник

 

 

 

 

 

Машиніст із прання білизни

1

 

 

24

4

Двірник

 

 

 

 

 

Сторож

 

 

 

 

 

Робітник по обслуговуванню і ремонту приміщень, будівель, споруд і обладнання

 

 

 

 

 

 

Терміни щорічної основної відпустки встановлюються відповідно до чинного законодавства, якщо відповідними нормативно-правовими актами встановлена інша тривалість відпустки.

 

 

Директор закладу дошкільної                       Голова профспілкового комітету

освіти                            

  ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                                М. П.     

                                                            Додаток № 8

                                                                                  до колективного договору

                                                                                  між адміністрацією та

                                                                                  профспілковим комітетом

                                                                  закладу  дошкільної освіти

                                                                (ясла-садок) «Дзвіночок»

                                             с. Литвинівка

                                                                  Жашківської міської ради

                                                      Черкаської області

                                                       на 2019-2024 роки

 

ПЕРЕЛІК

посад працівників закладу,   яким безкоштовно надаються миючі засоби

 

Перелік посад

Які засоби надаються

Термін використання

1

2

3

4

1

 

Кухар

Сода харчова, сода кальцинована, мило господарче, миючі засоби дозволені Мінздравом

Щомісячно відповідно нормам

2

 

Завідувач господарством

Мило господарче

Щомісячно відповідно нормам

3

 

Медична сестра

 Мило туалетне, сода харчова, дезінфікуючі засоби,  миючі засоби

 Щомісячно

відповідно нормам

4.

 

Робітник по обслуговуванню і ремонту приміщень, будівель, споруд і обладнання

Мило туалетне, господарче

Щомісячно відповідно нормам

5.

 

Вихователь

Мило туалетне

Щомісячно відповідно нормам

6.

 

Помічник вихователя

Мило туалетне, господарче,  сода кальцинована, пральний порошок, розчин дезінфікуючий, миючі засоби дозволені Мінздравом

Щомісячно відповідно

нормам

7.

 

Робітник кухні

Мило туалетне, господарче; сода, кальцинована; розчин дезінфікуючий, пральний порошок, розчин оцту. Миючі засоби дозволені Мінздравом

 

Щомісячно відповідно нормам

8

Машиніст з прання білизни

 

Мило господарче, туалетне; пральний порошок; сода кальцинована, розчин дезінфікуючий, білизна.

Щомісячно відповідно нормам

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                        Голова профспілкового комітету

освіти                  

____________  Л.В. Гафарова                      ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.       

 

                                                                                 Додаток № 9

  до колективного договору

між адміністрацією та  профспілковим комітетом

закладу  дошкільної освіти

                                                                       (ясла-садок) «Дзвіночок»

                                                   с. Литвинівка

                                                                       Жашківської міської ради

                                                           Черкаської області

                                                           на 2019-2024 роки

ПЕРЕЛІК

професій та посад, яким безкоштовно надається спецодяг

 

п/п

 

Посада

Який

спецодяг

Термін

використання

Кількість

Чим замінюється

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

 

Кухар

Халат бавовняний.

Фартух бавовняний

Черевики шкіряні

Ковпак бавовняний

Фартух клейончастий з нагрудником.

12 міс.

 

 

12 міс.

 

12 міс.

 

 

4 міс.

 

12 міс.

3

 

 

3

 

1

 

 

1

 

1

 

 

2.

 

 

Помічник вихователя

 

Халат бавовняний

Рукавички гумові,

Головний убір

12

 

12

 

12

6

 

1

 

2

 

 

3.

Вихователь молодших груп

Халат бавовняний

12

2

 

 

4.

 

 

Медична сестра

 

Халат бавовняний

Рукавички гумові.

Ковпак.

12

 

12

 

12

2

 

2

 

2

 

 

5.

 

Робітник по обслуговуванню і ремонту приміщень, будівель, споруд і обладнання

халат бавовняний.

12

1

 

 

 

6.

 

 

Робітник кухні

 

Фартух гумовий

з нагрудником;

халат бавовняний;

рукавиці гумові.

12

 

12

 

12

1

 

2

 

2

 

7.

 

 

Двірник

 

 

Фартух бавовняний з нагрудником; рукавиці комбіновані

12

2

 

 

8.

 

 

Машиніст з прання білизни

 

Костюм бавовняний,

фартух бавовняний з нагрудником,

фартух гумовий.

12

 

12

 

 

12

2

 

2

 

 

1

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                        Голова профспілкового комітету

освіти         

____________  Л.В. Гафарова                      ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                                 М. П.     

    

                                                                               Додаток № 10

   до колективного договору

 між адміністрацією та

 профспілковим комітетом

закладу  дошкільної освіти

                                                                      (ясла-садок) «Дзвіночок»

                                                   с. Литвинівка

                                                                    Жашківської міської ради

                                                         Черкаської області

                                                           на 2019-2024 роки

 

ПЕРЕЛІК

видів організаційно-педагогічної роботи, що здійснюється під час карантину, епідемії або відсутності дітей при аварійних ситуаціях (закриття закладу не з вини працівника), при яких здійснюється оплата праці в розмірі 100% від тарифікації на момент закриття закладу

 

1. Виготовлення дидактичних і розвивальних матеріалів до методичних посібників для роботи з дітьми.

2. Індивідуальне і групове консультування з питань роботи з дітьми.

3. Проведення теоретичних семінарів, семінарів – практикумів з теорії і практики роботи з дітьми.

4. Робота з ефективним педагогічним досвідом (розробка конспектів занять, розваг, анкет, тестів).

5. Робота по систематизації дидактичних та методичних матеріалів.

6. Робота по оформленню стендів наочної агітації.

7. Участь у ремонтних роботах у приміщені та на території закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                       Голова профспілкового комітету

освіти                  

 ____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                                М. П.     

 

                                                                       Додаток № 11

                                                  до колективного договору

                                                                           між адміністрацією та  

                                                                           профспілковим комітетом

                                                                           закладу  дошкільної освіти

                                                   (ясла-садок) «Дзвіночок»

                               с. Литвинівка

                                                   Жашківської міської ради

                                                                      Черкаської області на 2019-2024 роки

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,

професійних захворювань і аваріям

на 2019-2022 р.

 

 

№ з/п

Назва заходів

Вартість робіт за планом

ГРН.

Вартість робіт фактично

Грн.

Ефективність заходів планується

Ефективність заходів досягнений результат

Строк виконання

відповідальні

1

Попередження захворюваності шляхом утеплення вікон групових кімнат та службових приміщень

 

 

Запобігання захворюваності

 

Постійно

директор

2

Заміна старих розеток, вимикачів та лампочок

 

 

Забезпечення безпеки ураження електричним струмом

 

За потреби

директор

3

Проведення робіт по заміні ушкодженої електропроводки

 

 

Забезпечення безпеки ураження електричним струмом

 

Протягом року

директор

4

Проведення ремонту сантехнічного обладнання

 

 

Забезпечення безперебійного водопостачання та санітарно-гігієнічних умов праці

 

За потреби

директор

5

Фарбування та ремонт малих форм

 

 

Запобігання випадкам травматизму

 

постійно

 виховате

ль

6

Ремонт дитячої меблі та придбання нових меблів в групи

 

 

Запобігання випадкам травматизму

 

За потреби

директор

7

Проведення замірів опору ізоляції електропроводки, заземлюючих пристроїв

 

 

Забезпечення безпеки ураження електричним струмом

 

Протягом року

директор

8

Проведення випробувань усіх спортивних споруд

 

 

Запобігання випадкам травматизму

 

До 01.09

директор

9

Завезення піску для посипання доріжок

 

 

Запобігання випадкам травматизму

 

До 01.11

директор

10

Придбання санітарного одягу для тех. персоналу

 

 

Покрашення безпеки гігієни праці

 

За потреби

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу дошкільної                   Голова профспілкового комітету

освіти                  

____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.       

 

                                                            Додаток № 12

                                           до пункту 6.1.9.

                                                     до колективного договору

                                                                            між адміністрацією та

                                                                            профспілковим комітетом

                                                     закладу  дошкільної освіти

                                                    (ясла-садок) «Дзвіночок»

                               с. Литвинівка

                                                    Жашківської міської ради

                                                                       Черкаської області на 2019-2024 роки

 

Розмір допомоги потерпілим від нещасного випадку (профзахворювання)

на виробництві в залежності від важкості ушкодження здоров’я,

 складу сім’ї, наявності утриманців

 

                                                                                   Таблиця 1

Категорія потерпілих від нещасних випадків на виробництві (профзахворювань)

Розмір одноразової допомоги

На сім’ю

Додатково на кожного утриманця

1

2

3

1.З тимчасовою непрацездатністю:

-до 10 календарних днів включно

-від 10 календарних днів до одного місяця включно

-від одного місяця до двох місяців включно

-від двох місяців до чотирьох місяців

 

 

0,2 середньомісячного заробітку

0,5 середньомісячного заробітку

 

1,5 середньомісячного заробітку

 

3 середньомісячних заробітки

 

 

 

20% від суми у графі 2

 

--//--

 

--//--

2.Із стійкою втратою працездатності (без встановлення інвалідності)

Середньомісячний заробіток за кожний процент втрати працездатності

10% від суми у графі 2

 

3. Із стійкою втратою працездатності та визначенням потерпілого інвалідом професійної працездатності

1,1 середньомісячного заробітку за кожний процент втрати

10% від суми у графі 2

 

4.Із смертельним наслідком

П’ятирічний заробіток потерпілого

Річний заробіток (на кожного утриманця) потерпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті

 

Розмір допомоги потерпілим від нещасного випадку (профзахворювання)

на виробництві, які настали внаслідок порушення потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, сума якої зазначена у таблиці 1 зменшується у таких розмірах

                                                                                           

  Таблиця 2

 

Порушення з боку потерпілого, які були однією з причин нещасного випадку

Розмір зменшення одноразової допомоги

1

2

Виконання роботи у нетверезому стані, якщо цей стан було визначено причиною нещасного випадку і якщо сп’яніння потерпілого не було обумовлено застосовуваними у виробництві технічними спиртами, ароматичними, наркотичними та іншими речовинами.

50%

Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці, за яке раніше накладалося дисциплінарне стягнення, вилучався талон попередження або документально засвідчувалося офіційне попередження.

50%

Первинне свідоме порушення вимог безпеки при обслуговуванні об’єктів і виконанні робіт підвищеної небезпеки

40%

Первинне свідоме порушення поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, виконання технологічних процесів і робіт, що не є об’єктами підвищеної небезпеки

30%

Невикористання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це порушення було:

Первинним…………………………………………………………………………..

Повторним ………………………………………………………………………….

 

 

20%

 

40%

 

Примітка:

 1. Порушення потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, з якими він не був обізнаний внаслідок несвоєчасного або неякісного проведення навчання та інструктажу, незабезпечення нормативними документами, не є підставою для зменшення йому розміру одноразової допомоги або відшкодування шкоди.
 2. Наведені у таблицях 1 і 2 розміри одноразової допомоги можуть використовуватися первинною організацією Профспілки (трудовим колективом) як примірні або обов’язкові. Адже лише трудовому колективу надано право, виходячи із своїх можливостей, встановлювати конкретні розміри одноразової допомоги (не нижче передбачених Законом), визначати порядок її зменшення (в межах до 50%).

 

 

 

Директор закладу дошкільної                     Голова профспілкового комітету

освіти                  

____________  Л.В. Гафарова                     ____________  О.П. Мамочка

М. П.                                                              М. П.       

 

                                                            Додаток

                                                 до колективного договору

                                                                          між адміністрацією та

                                                                          профспілковим комітетом

                                                                        закладу  дошкільної освіти (ясла-садок)

                                                 (ясла-садок) «Дзвіночок»

                             с. Литвинівка

                                                Жашківської міської ради

                                                                     Черкаської області на 2019-2024 роки

 

 Спільної комісії

адміністрації і профспілкового комітету  закладу

для  ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективного договору

 

 

з боку адміністрації закладу  дошкільної освіти

 

 

          1. Гафарова Людмила Вікторівна, директор

         

         

 з боку профспілкового комітету:

          1.  Мамочка Ольга Петрівна, голова профкому

 

ЗМІСТ

сторінки

1.

Загальні положення

2

1.1.

Сторони Колективного договору

2

1.2.

Сфера дії Колективного договору

2

1.3.

Термін дії Колективного договору. Порядок внесення змін та доповнень

 

3

1.4.

Участь трудового колективу в управлінні закладом освіти

4

2.

Трудові відносини

4

2.1.

Керівник зобов’язується

5

2.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

6

2.3.

Сторони Колективного договору домовилися

6

3.

Забезпечення зайнятості

7

3.1.

Керівник зобов’язується

7

3.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

7

3.3.

Сторони колективного договору домовилися

8

4.

Робочий час та час відпочинку

8

4.1.

Керівник зобов’язується

8

4.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

10

5.

Нормування та оплата праці

10

5.1.

Керівник зобов’язується

10

5.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

12

5.3.

Сторони колективного договору домовилися

13

6.

Охорона праці

14

6.1.

Керівник зобов’язується

14

6.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

15

6.3.

Сторони колективного договору домовилися

15

7.

Правовий та соціальний захист

15

7.1.

Керівник зобов’язується

15

7.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

16

8.

Гарантії діяльності профспілкового органу

17

8.1.

Керівник зобов’язується

17

9.

Контроль за виконанням Колективного договору

18

9.1.

Сторони зобов’язуються

18

9.2.

Профспілковий комітет зобов’язується

18

-

Довідка

19

-

Додатки

20

-

Додаток №1

21

-

Додаток №2

23

-

Додаток №3

25

-

Додаток №4

27

-

Додаток №5

28

-

Додаток №6

29

-

Додаток №7

30

-

Додаток №8

31

-

Додаток №9

32

-

Додаток №10

34

-

Додаток №11

35

-

Додаток №12

37

-Таблиця 1

37

-Таблиця 2

38

-

Додаток №13

39

-

Зміст

40

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь