Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Для ознайомлення громадськості

Дата: 08.01.2020 11:00
Кількість переглядів: 2997

Фото без описуКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 

між  адміністрацією відділу освіти

Жашківської міської ради

 та уповноваженим від трудового колективу

відділу освіти Жашківської міської ради

на 2020 – 2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа реєструючого органу  

(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

                                                                                 Прийнятий  на загальних зборах

                                                                   трудового колективу

                                                                                  протокол №2 від 28.12.2019р.

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                  

 

2020

 

 

 

 1. Загальні положення

 

     1.1. Договір укладено між  начальником відділу освіти Жашківської міської ради   в особі  Савицької В.М. (далі сторона власника) і уповноваженим від  працівниками  відділу освіти в  особі Чорної А.В. (далі уповножений)

1.2. Сторони домовились визнавати і взаємно поважати права іншої Сторони, виконувати положення колективного договору, нести відповідальність перед трудовим колективом в порядку, визначеному законодавством України і цім Колективним договором.

1.3. Сторони гарантують дотримання чинного законодавства у сфері трудових правовідносин, забезпечення встановлених законодавством соціальних гарантій і пільг для працівників освіти і членів їх сімей, а також пенсіонерів, які раніше працювали у галузі освіти.

 1. Колективний договір укладається з метою посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали даний колективний договір, і включає зобов’язання Сторін, спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи відділу освіти, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та гарантій  працівників.
  1. Колективний договір встановлює умови праці, норми праці і робочого часу та відпочинку, оплати і охорони праці, компенсації і пільги та соціальні гарантії,  як мінімальні для працівників освіти.

1.6. Положення цього колективного договору є обов’язковими для застосування у відділі освіти при внесенні до нього доповнень і змін при їх щорічному перегляді та вирішенні питань захисту трудових, соціально-економічних і професійних прав і гарантій працівників галузі.

1.7. Колективний договір поширюється на всіх працівників відділу освіти, в тому числі і на тих працівників, яким при прийнятті на роботу встановлений строк випробування.

1.8. Керівник відділу освіти у двотижневий термін з дня підписання колективного договору своїм наказом доводить до відома працівників відділу освіти заходи щодо організації його вивчення, запровадження і дотримання.

1.9. До закінчення строку дії, колективний договір може бути доповнений, змінений або скасований тільки за взаємною письмовою згодою Сторін після проведення відповідних переговорів.

1.10. Жодна із сторін не може в односторонньому порядку припиняти виконання взятих на себе зобов’язань.

1.11.Пропозиції однієї із Сторін про внесення доповнень або змін до колективного договору, а також щодо дострокового зупинення її дії є обов’язковими для розгляду іншою Стороною.

Переговори про внесення доповнень чи змін до колективного договору проводяться в  10-денний термін з дня їх отримання іншою Стороною.

1.12. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної і Галузевої, обласної та районної угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії колективного договору – тільки після переговорів Сторін у наступному порядку:

-   одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо змін до колективного договору;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.13.  Начальник відділу освіти у п’ятиденний термін з дня підписання колективного договору (або змін до нього) подає  на повідомну реєстрацію.

1.14. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів(конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 

1.2.Мета укладення колективного договору

 

        Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних та професійних відносин, узгодження інтересів працівників відділу освіти  і сторони власника з питань, що є предметом цього договору.

           Положення і норми договору розроблено на основі Конституції України, Закону України  „Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, Угод всіх рівнів. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи  відділу освіти  по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників школи.

1.3. Сфера дії договору

 

1.3.1 Сторони визнають цей договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання стороною власника, працівниками відділу освіти..

1.3.2 Положення договору поширюються на всіх працівників віділу освіти.

          Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів, інвалідів праці, колишніх працівників відділу освіти вивільнених з ініціативи сторони власника, до моменту їх працевлаштування , стосовно охорони їх прав.

1.3.3 Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.

   1. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.

 

2.Термін дії колективного  договору

 

2.1. Колективний договір укладений на 2020-2024 роки, набирає чинності з дня підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього колективного договору.  

2.2. Договори та угоди, укладені колективно або індивідуально (в тому числі і при найманні на роботу: трудові договори, контракти), вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з чинним законодавством та цим колективним договором (стаття 9 КЗпП України).

2.3. За порушення положень колективного договору, ухилення від участі в переговорах, ненадання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю її виконання, представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.4. Сторони вступають у переговори для укладення нового колективного договору на наступний період не пізніше як за один місяць до закінчення терміну дії чинного колективного договору .

 

      2.5.Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, у обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору.

   Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 7-денний термін з дня  їх отримання іншою стороною.

       2.6.Начальник відділу освіти зобов’язується у 5-денний термін після підписання договору забезпечити його тиражування у кількості 3-ти примірників, ознайомити під розпис з ним всіх працівників, а також нових працівників під час укладення з ними трудового договору.

 

 

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного

розвитку галузі

3.1.    Відділ освіти:

3.1.1. У межах повноважень сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази  відділу освіти, вирішенню проблем охорони здоров’я працюючих, їх культурного дозвілля та житлово-побутового обслуговування.

3.1.2. На вимогу уповноваженого від трудового колективу надаватиме оперативну інформацію щодо виплати заробітної плати, доплат, добових, компенсацій і грошових винагород.

   1. Періодично, не рідше двох разів на рік, заслуховуватиме на зборах трудового колективу стан дотримання законодавства про працю та забезпечення соціального захисту працівників відділу освіти.
   2. У межах повноважень здійснюватиме заходи, спрямовані на заповнення довготривалих вакантних посад  працівників відділу освіти.
   3.   Разом з уповноваженим від трудового колективу:
 • домагатиметься фінансування в повному обсязі видатків на утримання всіх структурних підрозділів відділу освіти;

 

 • у межах повноважень домагатиметься забезпечення повного обсягу фінансування заходів соціального захисту дітей працівників освіти із малозабезпечених сімей; 

 

 • за необхідності вноситиме пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання всіх структурних підрозділів відділу освіти та соціального захисту  працівників згідно з чинним законодавством;
   1. Вживатиме заходів для реалізації положень, передбачених статтями 14, 55, 57 Закону України «Про освіту» в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.
  1. Сторони колективного договору, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток відділу освіти, необхідність покращення становища працівників, домовились:

    3.2.1. Спрямувати свою діяльність на сприяння щодо створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи всіх структурних підрозділів відділу освіти.

3.2.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань, що погіршують економічні, культурні, соціальні і трудові права та інтереси працівників відділу освіти, які є предметом цього колективного договору.

3.2.3. Вважати основними формами вирішення спірних питань: консультації, колективні переговори та співробітництво Сторін, а також вирішення конфліктних ситуацій на основі посередництва, примирення та трудового арбітражу згідно з Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

3.2.4. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих і нормативних актів, які загрожують звуженням прав і свобод  працівників відділу освіти.

3.2.5. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

3.2.6. Залучати місцеві підприємницькі структури до зміцнення і впорядкування матеріальної бази відділу освіти.

3.2.7. Своєчасно і в повному обсязі забезпечити робочі кабінети та всіх працівників матеріально-технічними засобами, необхідними для реалізації завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником.

3.2.8. Постійно забезпечувати бібліотеку відділу освіти сучасними науково-педагогічними і методичними виданнями. Забезпечувати працівників відділу освіти необхідним для виконання їх обов’язків програмним забезпеченням, телефонним зв’язком і доступом до мережі «Інтернет».

3.2.9. Створити умови для  розвитку методичної творчості працівників, видання рукописних збірок, творчих доробок методистів та спеціалістів відділу освіти, запровадження сучасних апробованих інноваційних педагогічних технологій в роботу колективу відділу освіти.

         3.3. Сторони домовились, що  уповноважений від трудового колективу:

        3.3.1. Сприятиме зміцненню трудової дисципліни у відділі освіти, здійснюватиме роз’яснення працівникам чинного законодавства про працю, порядку їх заохочення за сумлінну працю, додержання нормативних актів з охорони праці.

       3.3.2. При виникненні колективних трудових спорів з’ясовуватиме причини і суть спорів, дії органу управління освітою, посадових і службових осіб, доведення до відома працівників законів і нормативно-правових актів, що визначають їх права і обов’язки; прагнутиме до вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів шляхом консультацій, переговорів, задоволення законних вимог.

       3.3.3. Буде утримуватись від організації страйків з включених до колективного договору питань за умови їх вирішення у встановленому законодавством та колективним договором порядку.

       3.3.4. Направлятиме пропозиції щодо покращення соціально-правового захисту учасників договору в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство праці та соціальної політики, народним депутатам України.

   3.3.5. Організовуватиме збір та узагальнення пропозицій і звернень працівників з питань поліпшення діяльності відділу освіти, доводити їх до сторони власника, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

4. Зайнятість

4.1. Відділ освіти зобов'язується:

 4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Своєчасно оформляти наказами по відділу освіти факти всіх простоїв (припинення роботи відділу освіти), що виникають не з вини працівників відділу освіти. Оплату за період простоїв проводити з дотриманням вимог статті 113 КЗпП України у повному обсязі.

4.1.3. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості, брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників освіти після їх вивільнення.

 4.1.4. Не допускати масових вивільнень працюючих з ініціативи власника  (понад 3 % чисельності працівників впродовж календарного року).

4.1.5. З метою створення відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахування періоду трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії, використовуватиме працюючих у відділі освіти відповідно до їхньої професії, кваліфікації та трудового договору.

4.1.6. Здійснювати заходи щодо попередження масового звільнення працівників, організації та удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, збереження робочих місць.

4.1.7. Не допускати звільнення працівників з ініціативи адміністрації без погодження з уповноваженим від трудового колективу у встановленому чинним законодавством  порядку.

4.1.8. Надавати працівникам, які отримали попередження про наступне вивільнення відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України, за рахунок частини робочого часу і в порядку та  на умовах, встановлених у колективним договором, право відлучатись з роботи до 6 годин на тиждень для пошуку нового місця роботи із збереженням середньої заробітної плати.

 4.1.9. Надавати працівникам, які вивільнені на підставах п.1 ст. 40 КЗпП України, протягом 2 років переважне право на  укладення трудового договору (поворотне прийняття на роботу - стаття 42' КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної професії, кваліфікації, попереджувати їх про наявність вакансій.

        4.1.10.  У разі виникнення об'єктивних причин економічного, технологічного, структурного чи іншого характеру, через які неминуче часткове вивільнення або масові звільнення працівників (понад 3 відсотки від загальної чисельності працюючих) з ініціативи власника, проводити їх лише за умови попереднього, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, письмового узгодження з уповноваженим від трудового колективу щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профкомом про заходи до запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень (ст. 22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ” ).

4.1.11. При виникненні необхідності скорочення штату або чисельності працівників вживати заходів передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305  «Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників»                 

 

           4.1.12. Не пізніше як у місячний строк після затвердження доводити до відома профкому і трудового колективу відділу освіти кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу освіти.

 

4.2. Сторони домовилися:

4.2.1. Використовувати природне скорочення робочих місць, добровільне звільнення працівників, вихід на пенсію, звільнення сумісників, ліквідацію вакансій, скорочення адміністративно-управлінських витрат  тощо для повного працевлаштування незайнятих працівників.

4.2.2. Надавати працівникам можливість за їх письмовою згодою працювати на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня.

 4.2.3. У випадках прихованого безробіття (вимушені відпустки, скорочена тривалість робочого дня або неповний робочий тиждень) зберігати за працівниками  відділу освіти права та гарантії, компенсації і пільги, передбачені чинним законодавством. 

4.2.4 Створювати  працівникам та обслуговуючому персоналу такі умови праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення  відповідного виду пенсії. Не допускати неповної зайнятості працівників перед пенсійного віку, при якій вони матимуть заробітну плату менше мінімальної.

4.2.5. Розглядати питання про вивільнення працівників відділу освіти тільки на підставі обґрунтованих організаційно-розпорядчих документів відділу освіти.

4.2.6. Надавати можливість представникам іншої сторони брати участь у засіданні  керівних органів при розгляді питань, які стосуються соціально-економічних, трудових правовідносин, захисту прав та інтересів працівників відділу освіти, надавати одна одній відповідну і своєчасну оперативну інформацію.

4.2.7. Сторони домовилися, що при скороченні штату чи чисельності працівників будуть ураховувати переважне право на залишенні на роботі осіб, передбачених Кодексом законів про працю.

4.2.8. Повідомляти у письмовій формі профком не пізніше як за три місяці про можливе вивільнення працівників на підставі п.1 статті 40 КЗпП України, включаючи інформацію про причини і документальні підстави наступних вивільнень працівників відділу освіти, категорій працівників, яких це може стосуватися, проекти можливого працевлаштування вивільнювальних працівників.

4.3. Уповноважений  від трудового колективу зобов’язується :

- представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником або уповноваженим органом в разі зміни організації праці чи скорочення чисельності або штату працівників;

- здійснювати контроль за виконанням законодавчих нормативних актів з питань зайнятості працівників;

-  здійснювати контроль за виконанням адміністрацією  законодавства про зайнятість і порядок вивільнення працівників, а також виплати вихідної допомоги, надання пільг, гарантій і компенсацій звільненим за скорочення чисельності або штату працівників;

- не допускати звільнення працівників з роботи, які мають переважне право на залишення на роботі або які не можуть бути звільнені згідно чинного законодавства (ст.42, ст.184 КЗпП України);

- не давати згоди на вивільнення працівників відділу освіти у разі порушення відділом освіти вимог законодавства про працю, про зайнятість.

 

 

 

5. Регулювання виробничих, трудових відносин.

Режим праці та відпочинку

 

5.1.   Сторони домовилися:

5.1.1. Запровадження чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень.

5.1.2. Встановлення за проханням працівника неповного робочого дня або неповного  робочого  тижня  і  оплату  праці  пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виконання норми обслуговування; дотримання правила, передбаченого статтею 56 КЗпП України, про те, що робота на умовах неповного робочого дня не тягне за собою будь-яких обмежень обсягів трудових прав працівників.

   1. Надання працівникам з ненормованим робочим днем  додаткової відпустки до 7 календарних днів як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу. Список професій і посад, для яких може застосовуватись ненормований робочий день і конкретний термін відпустки, визначається у даному  колективному договорі. (додаток №1).
   2. Встановлення додаткових відпусток за несприятливі умови праці відповідно до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 (додатком №  2 ).

Надання працівникам додаткових, порівняно з чинним законодавством, неоплачуваних відпусток до 3 днів у випадках особистого одруження, шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких, кровних родичів.

Силами трудового колективу організувати роботу так, щоб надати відпустку працівникові відділу освіти без ущербу в заробітній платі (само заміна) у випадках:

-  з одруженням самого працівника  -  3 дні;

-  з одруженням дітей працівника - 3 дні;

-  чоловіку у зв’язку з народженням дружиною дитини – 2 дні;

-  з переїздом на нове місце проживання – 2 дні;                      

-  зі смертю члена сім’ї або родичів: батька, матері, брата, сестри, чоловіка, дружини, сина, дочки – 3 дні, діда, баби – 2 дні;

- у день народження працівника – 1 день.

   1. Мінімальна тривалість відпустки у відділі освіти встановлюється даним колективним договором відповідно до Закону України «Про відпустки» в кількості 24 календарних днів.
   2. Загальна тривалість щорічної основної і додаткової відпусток не повинна перевищувати 59 календарних днів. Тривалість відпусток встановлюється по кожній посаді (професії), роботі.
   3.  Забезпечення виконання та перегляду (за необхідності) Правил внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти. (додаток №3).
   4. Здійснювати контроль за:

-  застосуванням у відділі освіти надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством, не допускати залучення до чергувань у вихідні і святкові дні (додаток  № 4);

- наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

5.1.9. Погоджувати відповідно до чинного законодавства та галузевих нормативних актів з обов’язковим  розглядом на засіданнях профспілкового комітету графіки роботи, графіки відпусток, графіки атестації педагогічних працівників, посадові інструкції, інструкції з охорони праці.

  1. Сторони Угоди домовились, що:

5.2.1. Укладання з працівниками трудового договору у формі контракту або строкового договору допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством і за взаємною згодою сторін, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк.

   5.2.2. Робочий час і час відпочинку у відділі освіти встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які повинні відповідати нормам статті 43 Конституції України, статей 2', 23, 24, 25, 26, 29, 33, 36, глав Х-ХІ КЗпП України, законодавству про освіту та положенням про відділ освіти.

   5.2.3. Не допускається примусове відправлення працівників відділу освіти у короткочасні або тривалі відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з виникненням обставин, що не залежать від працівника ( припинення фінансування,   введення карантину тощо).

5.2.4. Робота у вихідні дні відповідно до статті 72 КЗпП України може компенсуватись, за згодою працівника, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Робота (чергування) у святкові дні (1 січня, 8 березня, 1  і 9 травня, 28 червня і 24 серпня) і неробочі дні (7 січня – Різдво Христове, Великдень, Трійця) відповідно до статті 107 КЗпП України  оплачується у подвійному розмірі.

5.2.5. Адміністрація відділу освіти бере до уваги, що при п’ятиденному робочому тижні у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття  73) збігається з вихідним днем, вихідний день відповідно до статті 67 КЗпП України переноситься на наступний день після  святкового або неробочого.

5.2.6. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Іншими локальними актами може регулюватися виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у відділі освіти, так і за його межами.

5.2.7. Організувати облік робочого часу працівників відділу освіти, за взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий час, гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначеному законодавством.

5.2.8. Надавати додатку соціальну відпусту жінкам, що мають дітей.

          5.2.9.Без затримки надавати навчальні відпустки працівникам, які здобувають   освіту без відриву від роботи або навчаються в закладах післядипломної освіти.

 5.2.10.При складання графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

          5.2.11.Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше, як за 2 тижні до встановленого графіком періоду.

          5.2.12.Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, право на щорічну відпустку в один і той самий період5.2.10 Кожному працівникові під особисту розписку повідомляти Правила внутрішнього розпорядку і посадові інструкції.

         5.2.13. Знімання і накладання дисциплінарних стягнень на працівників  за порушення трудової дисципліни, невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових обов’язків проводити тільки у повній відповідності зі статтями 147, 148, 149, 151,152 КЗпП.

5.3. Керівник відділу освіти: 

5.3.1.  Створити згідно зі Статтею 223 КЗпП України комісії з трудових спорів, забезпечити їх всім необхідним для роботи.

5.3.2.  Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника.

5.3.3.  Спрямувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з  чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

5.3.4.  Сприяти наданню можливості педагогічним працівникам, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.3.5.  Забезпечити погодження з  представником трудового колективу  документів і питань з правових і соціально-економічних відносин. (додатком № 5).

5.3.6.  Погоджувати з представником трудового колективу  :

- перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

- застосування заохочень і стягнень до працівників.

6. Нормування і оплата праці

6.1. Відділ освіти зобов’язується:

6.1.1. Доводити до відома працівників:

 • нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення, а також документи, що регулюють виробничі та трудові правовідносини  у відділі освіти;
 • штатні нормативи чисельності працівників та норми обслуговування на прибирання  площі;
 • конкретний перелік нормативів з праці, які застосовуються у відділі освіти.

6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року .

6.1.3. Спрямовувати роботу на:

 • повідомлення працівникам про введення нових і зміну чинних норм праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження;
 • дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників відділу освіти, а також гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

6.1.4. Сторони колективного договору домовилися:

- що відділ освіти здійснюватиме належний первинний облік виконання норм праці (норм часу, чисельності, обслуговування);

- здійснювати дієвий контроль за дотриманням у відділі освіти законодавчих та нормативних актів про оплату праці, у разі їх невиконання порушувати питання про притягнення до відповідальності винних осіб;  

- надавати працівникам відділу освіти   безкоштовну правову допомогу з питань оплати праці.

6.1.5. Вживати заходів для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам   у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.           

  1. Сторони колективного договору  домовились:

6.2.1. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифна сітка, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат відповідно до статті 15 Закону України “Про оплату праці” і статті 57 Закону України «Про освіту» встановлюються відділом освіти у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

6.2.2.     Відповідно до статей 94, 97, 103 КЗпП України і статті 3 Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) № 95  про захист заробітної плати здійснювати заходи щодо безумовного забезпечення виплати  заробітної плати грішми, або через банкомати за згодою працівників у строки, встановлені колективними договорами, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів.

  Для працівників відділу освіти встановити виплату заробітної плати відповідно: аванс – до 16 , заробітна плата –до 30 (31) числа кожного місяця.

6.2.3. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цього колективного договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

6.2.4. Проводити оплату праці  у випадках заміни відсутнього  працівника у відповідності до п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102

6.2.5. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватись інформацією про стан дотримання законодавства і положень колективного договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

6.2.6. Вживати заходів до виплати заробітної плати за весь час щорічної основної і додаткової відпусток не пізніше ніж, за три дні до початку відпусток.

6.2.7. Гарантувати працівникам оплату їх праці в подвійному розмірі: за роботу у надурочний час, роботу у неробочі, вихідні і святкові дні, понад місячну норму робочого часу за основним трудовим договором або надавати відгул у зручний час.

6.2.8. Забезпечувати працівникам відділу освіти виплату грошової винагороди, премій, доплат,  надбавок в розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 та Закону України «Про освіту» ст.57 9 абзацу. (Додатки № 6,7,8)

6.2.9. Вживати заходів до безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо недопущення відрахувань із заробітної плати у разі звільнення працівників до закінчення робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку, за не відроблені дні відпустки,  якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з: 

 • відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці;
 • змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації , скороченні чисельності або штату працівників;
 • виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи;
 • нез’явлення на роботу протягом більше як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;
 • призовом на військову службу;
 • направленням на навчання;
 • переведенням або переходом працівника за його згодою на іншу роботу;
 • виходом на пенсію.

6.2.12. Здійснювати контроль за:

-   формуванням бюджету підрозділів відділу освіти та включенням до комісій з формування бюджетів представників  від трудового колективу;

-   обов’язковим погодженням з уповноваженим від трудового колективу кошторисів і штатних розписів підрозділів відділу освіти;

 • встановленням розмірів основної заробітної плати (тарифних ставок, посадових окладів) з урахуванням займаної посади, кваліфікації працівника, складності і умов роботи за повністю виконану місячну, денну, годинну норму праці (обслуговування) з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством.

6.3. Сторони  колективного договору домовилися

6.3.1.  Обсяг навантаження за місцем основної роботи розподіляти рівномірно між однорідними професіями працівників ( стаття 2.1 КЗпП України).  

6.3.2. Передбачати в кошторисі видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам  відділу освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати та в межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік.

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам надається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 року та Порядку надання щорічної грошової винагороди, що є додатком до даного колективного договору  (Додаток № 7 ).

  6.3.3. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1298 та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 за погодженням з уповноваженим від трудового колективу.

При заміні відсутнього працівника оплату праці проводити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці  працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» в повному обсязі за умови якісного і своєчасного виконання роботи.

 6.3.4. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату на підставі положень колективного договору.

6.3.5. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

6.3.6.  У відповідності зі статтею 113 КЗпП України зберігати середній місячний заробіток за працівниками у випадках, коли виникла ситуація небезпечна для життя чи здоров’я працівників або людей, що їх оточують, і навколишнього середовища не з їх вини, а внаслідок карантину (через поширення епідемії, інфекційних захворювань), стихійного лиха тощо.

6.3.7.  Забезпечувати мінімальну заробітну плату працівникові при умові виконання ним встановленої норми виробітку (часу) або ненормованого завдання, своїх службових обов’язків.

При невиконанні норм праці не з вини працівника оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому випадку не може бути нижчою за двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу).

При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата праці проводиться у відповідності з виконаною роботою.   

 Працівники, які скоїли прогул без поважних причин безпосередньо перед настанням тимчасової непрацездатності, порушують режим, встановлений лікарем, або без поважних причин не з’являються в призначений строк на лікарняний огляд  або огляд у лікарняно-трудову експертну комісію (ЛТЕК), позбавляються допомоги з того дня, коли було допущено порушення на строк, встановлений створеною комісією по соціальному страхуванню, що призначає допомогу.

6.3.8. Присвоєння і перегляд кваліфікаційних розрядів керівникам, спеціалістам, службовцям і робітникам, а також тарифікація робіт, професій і посад проводиться відповідно до Довідника «Єдиної державної кваліфікації всіх категорій працівників»  на підставі міжнародних стандартів, затвердженого Міністерством праці України в 1993 році.

 Атестація працівників проводиться відповідно до статті 40 Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами), затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ № 930 від 06.10 2010 року) один раз на п’ять років.

6.3.9. При роботі в несприятливих умовах праці до тарифних ставок проводиться доплата в розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) згідно з наслідками атестації робочих місць.

6.3.10. Проводити індексацію заробітної плати згідно Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою .Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1078.

6.3.11 Здійснювати виплату допомоги на оздоровлення всім працівникам відділу освіти в розмірі 100 відсотків місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

6.3.12. Здійснювати преміювання працівників відділу освіти відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 та  в межах коштів, передбачених на оплату праці. (Додаток № 8)

 

6.4. Уповноважений від трудового колективу зобов’язується:

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.

6.4.2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.4.3. Надавати консультацію та правову допомогу працівникам – членам трудового колективу щодо захисту їх прав з питань оплати праці, підготовку пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

6.4.4. Інформувати  відділ освіти  про випадки порушення законодавства для вжиття необхідних заходів.

6.4.5. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до комісій з трудових спорів і судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань.

6.4.6. Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси працівників у сфері оплати праці:

- регулярно контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити пропозиції і вживати заходи до найбільш раціонального використання його до потреб працівників освіти;

- здійснювати контроль за дотриманням у відділі освіти законодавства з питань оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати;

- аналізувати рівень середньої заробітної плати  працівників освіти , готувати пропозиції щодо вдосконалення оплати праці;

- проводити перевірку нарахувань працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї;

- упереджувати виникнення трудових спорів (конфліктів), а разі їх виникнення – прагнути їх розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

 

 1. Охорона праці та здоров’я

7.1. Відділ освіти зобов’язується:

7.1.1. Організовувати роботу з охорони праці у відділі освіти відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 та інших нормативних актів.

7.1.2. Контролювати якісну і своєчасну підготовку до роботи  в осінньо-зимовий період.

7.1.3. Забезпечувати у межах компетенції запобігання дорожньо-транспортному, побутовому травматизму невиробничого характеру.

7.1.4 Вживати заходів до виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, згідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559,  щодо проведення обов’язкових медичних оглядів працівників відділу освіти, витрати на які покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання  установи охорони здоров’я. 

7.1.5 Розробити за погодженням з профспілковим комітетом і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення  встановлених нормативів безпеки, гігієни праці виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам травматизму у відділі освіти.( Додаток № 9).

 7.2. Сторони домовилися:

7.2.1. Здійснювати контроль за проведенням попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів (протягом трудової діяльності), в тому числі  працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких і там, де є потреба у професійному доборі, а також періодичних медичних оглядів осіб віком до 21 року; надаватиме допомогу працівникам у проведенні позачергових медичних оглядів, якщо вони пов’язують погіршення стану здоров’я з умовами праці.

7.2.2. Відповідно до статті 11 Закону України “Про охорону праці” не допускати залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,  до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я  (порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з важкими роботами і роботами із шкідливими або  небезпечними умовами праці, визначається положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці).

7.2.3. Здійснювати контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” і Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Міністерства праці України від 1 вересня 1992 № 42.

7.2.4. Вживати заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог статей 163, 164, 165 і 166 КЗпП України щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту і колективного захисту, компенсаційних виплат за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття, передбачених на вказані цілі у відділі освіти ( Додаток № 9 )

7.2.5. Впровадити системи обліку і аналізу виробничого травматизму у відділі освіти та розроблення і організації виконання заходів щодо його профілактики.

7.2.6. Здійснювати щорічний аналіз умов праці, нещасних випадків, що сталися на виробництві, за основними факторами та причинами, стан тимчасової непрацездатності взагалі у закладах і установах освіти. Доводити відповідні дані до вищестоящих органів управління освітою у терміни, передбачені нормативними документами. Здійснювати заходи, спрямовані на усунення причин тимчасової втрати працездатності працівників та зміцнювати здоров'я працюючих шляхом пропаганди здорового способу життя та залученням їх до занять фізкультурою і спортом.

7.2.8. Брати участь у проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.

7.2.8. Забезпечать умови для проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів та обстежень, створення і систематичне поповнення аптечок першої медичної допомоги.

7.5.2. Посилити контроль за виконанням заходів з охорони здоров’я працюючих та членів їх сімей.   

7.3. Сторони колективного договору домовилися:   

7.3.1. Забезпечити контроль:

- за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

7.3.2. Систематично аналізувати стан тимчасової непрацездатності працівників та виконання заходів щодо усунення причин тимчасової втрати працездатності, зміцнення здоров’я шляхом пропаганди здорового способу життя і залучення до занять фізичною культурою і спортом.

7.4. Уповноважений від трудового колективу:

7.4.1. Забезпечить ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень колективних договорів, угод.

 7.4.2. Сприятиме здійсненню відповідних заходів в ході щорічного проведення Всеукраїнського Дня охорони праці.  

 1. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

8.1. Відділ освіти зобов’язується:

8.1.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам відділу освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва. 

8.1.2. Сприяти підвищенню кваліфікації кадрів з урахуванням вимог статей 176 і 177 КЗпП України, щодо обмеження направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей-інвалідів та дітей віком до 14 років, вживатиме заходів щодо недопущення зниження кваліфікаційних категорій тим педагогічним працівникам – жінкам, які мають дітей віком до 14 років і з цих причин не мали можливості вчасно підвищити свою кваліфікацію (не підвищували її понад 5 років).

8.1.3. Вживатиме заходів до неухильного виконання положень статей 121, 122 і 123 КЗпП України щодо  видачі відрядженому перед від’їздом у відрядження (на навчання, підвищення кваліфікації, конкурси, олімпіади, спортивні змагання, наради та інші заходи) грошового авансу у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання жилого приміщення і добових, як це передбачено Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 59 від 13.03.98.

8.1.4. Забезпечити дотримання чинного порядку щодо включення жінкам до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки, періодів їх роботи  на умовах неповного робочого часу у період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

8.1.5. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо  забезпечення зайнятості працівників освіти при їх вивільненні.

8.1.6. Сприяти духовному і культурному розвитку освітян,   створенню необхідних умов для цього в наявній мережі об’єктів культури, в тому числі в   клубах, гуртках, об’єднаннях,   тощо.

8.1.7. Домагатися забезпечення   працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

 

  1. Сторони   домовились:

          

8.2.1. Виділяти кошти для реалізації програм оздоровлення осіб, які навчаються, а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

 

8.3. Сторони  домовилися:

8.3.1.  При формуванні бюджетів і кошторисів забезпечити виплату в повному обсязі відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»:

- щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним   працівникам у розмірі до одного посадового окладу відповідно до положень, які є невід’ємною частиною даного колективного договору;

- надбавок за вислугу років педагогічним працівникам;

- доплат за престижність педагогічної праці.

8.3.2. Забезпечити надання іншим категоріям працівників, включаючи обслуговуючий персонал, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року та у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі.

8.3.3. З урахуванням вимог Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку” забезпечити сприятливі умови праці для осіб перед пенсійного віку. Не допускати їх незаконного звільнення з роботи.

8.3.4. Забезпечити:

- оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

8.4 Сторони Угоди домовились, що  уповноваженим від трудового колективу:

   1. Сприятиме відділу освіти в удосконаленні трудових правовідносин, зниженню соціальної напруги в трудовому колективі шляхом реалізації заходів щодо підвищення заробітної плати, доплат і заохочень, поліпшення умов праці, побуту, оздоровленні працівників освіти.
   2. Захищатиме трудові, економічні, соціальні і професійні права та інтереси трудового колективу відділу освіти на основі чинного законодавства і відповідно до цього колективного договору, надаватиме працівникам освіти безкоштовну юридичну допомогу.
   3. Вноситиме відділу освіти пропозиції про видання або внесення змін до чинних нормативно-правових актів, наказів і розпоряджень, що стосуються трудових відносин, охорони праці, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти.
   4. За необхідності представлятиме і відстоюватиме права працівників у державних органах влади, місцевих судах, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також буде звертатись з повідомленнями про виявлені порушення  трудових або соціально-економічних прав працівників відділу освіти до органів прокуратури та Державної інспекції праці.

 

8.4.5. Здійснюватиме контроль за дотриманням у відділі освуіти трудового, житлового та пенсійного законодавства, законодавства про державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним і повним відшкодуванням власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України ”Про охорону праці”.

            8.4.6. На виконання зобов’язань уповноважений від трудового колективу інформуватиме органи прокуратури і Державної інспекції праці про факти порушень колективних договорів, угод та вимог законодавства щодо термінів, форми і розмірів виплати заробітної плати з метою усунення таких порушень, а також вимагатиме від  відділу освіти:

 • забезпечення реалізації своїх функцій щодо контролю за виконанням колективних договорів і угод в частині зайнятості працівників, нормування і оплати праці, своєчасної виплати заробітної плати, грошових винагород, належних компенсацій, надання відпусток, видачі авансів для відрядження тощо;
 • інформування контролюючих органів про виявлені порушення законодавства про працю, колективних договорів і угод;
 • здійснення контролю за станом погашення заборгованості із заробітної плати, добових, грошових винагород, допомоги на оздоровлення та  компенсаційних виплат;
 • організації контролю за здійсненням перерахунків посадових окладів і ставок заробітної плати працівникам освіти відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, нових окладів і тарифних ставок. 
  1. Сторони домагатимуться в міській раді вирішення питання про виділення коштів для програми оздоровлення дітей працівників освіти в літній період.  

       8.6.. Домогтися своєчасного призначення і виплати за рахунок коштів Фондів соціального страхування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю по вагітності і пологах, у разі виробничих травм і професійних захворювань та в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

       8.7. Перевіряти стан виконання заходів щодо соціального захисту дітей і  працівників галузі відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи”.

9. Розвиток соціального партнерства

       Принципи співробітництва Сторін договору:

 

9.1. Сторони договору зобов’язуються співпрацювати у формі конструктивного діалогу, відкритості, гласності, прозорості рішень і дій, взаємного надання інформаційних послуг із сфери своєї діяльності, рівності у правовідносинах, передбачених цим договором і чинним законодавством.

9.2. Суперечки між сторонами договору розглядатимуться узгоджувальною (примирною) комісією, створеною з рівної кількості  представників Сторін.

          Рішення узгоджувальної ( примирної) комісії приймаються на підставі переговорів, згідно чинного законодавства, Угод вищого рівня, оформляються протоколом і мають обов’язкову силу для сторін договору.

9.3. Недотримання цих принципів виключає співпрацю Сторін договору, зумовлює їх вдаватись до самозахисту своїх прав та інтересів, повідомляти контролюючим органам про порушення договору і чинного законодавства іншою Стороною, вдаватись до дій, які передбачені Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

9.4. Невиконання колективного договору посадовими особами тягне за собою їх відповідальність згідно Угод вищого рівня та чинного законодавства України.

11. Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність сторін

11.1. Сторони, які уклали колективний договір, безпосередньо відповідають за виконання взятих на себе зобов’язань.

11.2. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється спільною комісією Сторін (Додаток № 12).

11.4. Сторони зобов’язуються здійснювати взаємні консультації та обмін інформацією про хід виконання колективного договору.

11.5. Контроль за виконанням Угоди Сторони здійснюватимуть власними силами та членами комісії, яка складається з рівної кількості представників: від  адміністрації – 2 особи та від трудового колективу – 2 особи.

11.6. Сторони домовились взаємно обмінятись відповідними рішеннями про затвердження співголів і персонального складу членів відповідної частини спільної комісії з контролю за виконанням колективного договору та взаємно інформувати про зміни в її складі.

11.7. Сторони домовились, що члени комісії (4 особи) не рідше одного разу у півріччя будуть проводити засідання, вести протокол засідання. Порядок денний засідання комісії визначатимуть і затверджуватимуть члени комісії самостійно. Якщо на першому засіданні головує співголова частини комісії від адміністрації, то співголова сторони комісії від трудового колективу виконує функції секретаря комісії – веде протокол. На наступному засіданні комісії навпаки головує співголова частини комісії трудового колективу, а співголова частини комісії від адміністрації виконує функції секретаря комісії – веде протокол. Надалі вони головують на засіданнях комісії і ведуть протоколи засідання комісії поперемінно.

11.8. Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення або невиконання певних положень Угоди, притягаються до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.

11.9. Невиконання  керівником колективного договору або Угоди є одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків і може стати підставою для порушення   клопотання  чи вимоги трудового колективу перед органами за підпорядкуванням про розірвання трудового договору (контракту) або усунення із займаної посади відповідно до статті 45 КЗпП України.   

11.10. Відділ освіти та уповноважений від трудового колективу домовились розглядати хід виконання колективного договору один раз на рік на зборах трудового колективу.

11.11. Колективний договір підписаний «___»______________ 2020  року  

у трьох ідентичних примірниках, два  з яких зберігаються у кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу, а третій примірник здається для повідомної реєстрації. 

Колективний договір  підписали:

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

 

В.М.Савицька                                                   Чорна А.В.

 

м.п.                                                                                    м.п.                                                  

 

Додаток 1

до пункту 5.1. 3 договору

Орієнтовний перелік

 посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка:

 

            Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники

      Керівники структурних підрозділів установ і організацій (головних управлінь, управлінь, служб, відділів, секторів, інспекцій, груп, частин, станцій, цехів виробництва, дільниць, майстерень, баз, бюро, лабораторій, кабінетів, господарств) та їх заступники, керівники штабів цивільної оборони.

      Головні спеціалісти  та їх заступники.

      Провідні спеціалісти (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, електронники, програмісти, архітектори, математики, художники-конструктори, дизайнери), економісти, юрист-консульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори та інші.

       Спеціалісти: (інженери, конструктори, технологи, проектувальники, механіки, енергетики, електронники, програмісти та інші), архітектори, математики, художники конструктори (дизайнери), економісти, економісти-статистики, юрист-консульти, психологи, соціологи, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, статистики-дослідники); старші лаборанти, які мають вищу освіту, лаборанти, виробники робіт, начальники дільниць, майстри, контрольні майстри дільниць електронно-обчислювальних машин, оператори електронно-обчислювальних машин, оператори комп’ютерного набору, інструктори, адміністратори, бібліотекарі, бібліографи, екскурсоводи, ветлікарі, ветфельдшери, вихователі гуртожитків, помічники вихователів, кухарі та інші.

      Секретарі, секретарі-друкарки.

 

ПЕРЕЛІК

робіт і  посад  працівників відділу освіти  Жашківської міської ради  з ненормованим  робочим днем, для яких  надається додаткова відпустка

до загальної щорічної відпустки

№ п/п

Посада

Тривалість додаткової  відпустки

1

Начальник відділу освіти

7

2

Головний спеціаліст

7

3

Секретар керівника

7

4

Головний бухгалтер

7

5

Заступник головного бухгалтера

 7

6

Провідний економіст

7

7

Бухгалтер І категорії

7

8

Бухгалтер ІІ категорії

7

9

Бухгалтер

7

10

Економіст

7

11

Секретар-друкарка

7

12

Водій

7

13

Прибиральник службових приміщень

7

14

Інженер з охорони праці

7

15

Інженер-будівельник

7

16

Енергетик  

7

17

Юрист

7

18

Технолог

7

 

Примітка: надання додаткової відпустки не застосовується для працівників, зайнятих  на роботі з неповним робочим днем. Таким працівникам не встановлюється ненормований робочий день.

 

 

Додаток  підписали:

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                     Чорна А.В.

 

Додаток №2

до пункту 5 1.4. договору

 

Перелік

професій і посад працівників відділу освіти Жашківської міської ради,

яким надається додаткова оплачувана відпустка за особливий характер праці та несприятливі умови праці

 

Посада

Тривалість додаткової відпустки

Примітка

1

Всі працівники, які працюють на ПЕОМ не менше 50% часу впродовж робочого дня

4

 

2

Секретар-друкарка, секретар

4

 

3

Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів

4

 

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                      Чорна А.В.

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                                  

 

 

Додаток №3

до пункту 5 1.7. договору

 

 

Правила внутрішнього  розпорядку для працівників відділу освіти

Жашківської міської ради

 

1. Загальні положення

 

 1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя  працею,яку він вільно вибирає або на яку вільно погоджується.

         Дотримання трудової дисципліни у відділі освіти забезпечується створенням необхідних організаційно-економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до неї  працівників установи, заохоченням за сумлінність і працьовитість.

         Важливою ланкою зміцнення дисципліни   праці є ефективне використання прав, наданих трудовим колективам законами України.

1.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку мають сприяти вихованню працівників у дусі сумлінного ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни,  раціонального використання робочого часу, а також досягнення високої якості виконуваних робіт.

1.3. Ці Правила поширюються на всіх працівників відділу освіти.

 1.4. Питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішується адміністрацією відділу освіти у межах наданих їм прав, а у випадках , передбачених діючим законодавством, спільно або за  погодженням з профспілковим комітетом, трудовим колективом відповідно до його повноважень.

 

2. Порядок прийому та  звільнення працівників

 2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2.Працівники відділу освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.3. При прийнятті на роботу начальник відділу освіти зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються начальником відділу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

 При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.4. Посади спеціалістів апарату заміщуються відповідно до вимог Закону

України „Про освіту".

2.5. Працівники відділу освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.6. Прийняття на роботу оформляється наказом начальника відділу освіти, який оголошується працівнику під розписку.

2.7. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в відділі освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на методиста по роботі з кадрами  відділу освіти.

2.8. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, начальник відділу освіти або особи, що його заміняють, зобов'язані:

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та умови праці під розписку;

-  ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

 - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 2.9.Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими вконтракті.

- розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

- звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

- припинення трудового договору оформляється наказом начальника відділу освіти.

- керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні  обов'язки працівників

3.1. Працівники відділу освіти мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення професійної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні;

 - одержання оплати за виконану роботу згідно встановлених посадових окладів, користуватися щорічно оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 3.2. Працівники відділу освіти зобов'язані:

 - працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту відділу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання, інвентар, матеріали;

 - проходити медичний огляд в установлені строки у відповідності з чинним законодавством.

3.3. Працівники відділу освіти повинні:

 - забезпечувати умови для виконання виробничих завдань;

 - сумлінно виконувати посадові обов'язки, накази і розпорядження начальника відділу;

 - постійно підвищувати свій професійний і освітній рівень.,

3.4. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими

 інструкціями і затверджується наказом начальника відділу.

 

4. Основні обов'язки адміністрації

4.1. Адміністрація відділу освіти зобов'язана:

 -забезпечити необхідні умови для ефективності роботи працівників відділу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

 - визначити кожному працівнику робоче місце;

- удосконалювати і впроваджувати в практику кращий досвід роботи;

 - організовувати перепідготовку кадрів, їх атестацію;

 - неухильно дотримуватися законодавства про працю , поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати на них умови роботи , які відповідають правилам охорони праці;

 -виплачувати заробітну плату працівникам у  строки відповідно до Колективного договору;  надавати відпустки всім працівниками відділу згідно графіка;

 - забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

- своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також Іншу звітну документацію про стан роботи відділу освіти;

 - створювати трудовому колективу необхідні  умови для виконання його повноважень,зміцнення сприятливого психологічного клімату, поліпшення ділової, творчої обстановки, розвитку ініціативи й активності працівників, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників,повідомляти їх про вжиті заходи.

 

5. Робочий час та його використання

5.1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома

вихідними днями у суботу та неділю.

Понеділок – четвер:  початок роботи о 8.00 годині

                                    закінчення роботи о 17.15 годині

                                    обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

П’ятниця:                   початок роботи о 8.00 годині

                                    закінчення роботи о 16.00 годині

                                    обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

 - Працівникам апарату відділу і керівникам служб встановлюється ненормований робочий день.

5.2. При відсутності працівника керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником в разі виробничої необхідності.

5.3. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом начальника відділу за погодженням з уповноваженим від трудового колективу. Робота у дні відпочинку відшкодовується відгулами або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Начальник відділу не залучає до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Графік надання щорічних відпусток погоджується з уповноваженим від трудового колективу і складається на кожний календарний рік керівниками підрозділів.

Надання відпустки начальнику відділу освіти оформляється розпорядженням голови міської ради, а працівникам відділу - наказом начальника відділу освіти. Допускається поділ відпустки на частини на прохання працівника за умови, щоб основна безперервна її частина становила не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише у зв'язку з виробничою необхідністю. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

 5.4. Працівникам відділу освіти забороняється:

- змінювати на свій розсуд графіки роботи;

- скорочувати тривалість робочого дня і перерви;

- передоручати виконання посадових обов'язків;

- залишати робоче місце без дозволу керівника установи.

 

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу  бездоганну роботу, новаторство в праці  та  інші досягнення в роботі  застосовуються такі заохочення:

6.1.1.Оголошення подяки.

6.1.2.Преміювання згідно з діючим положенням.

6.1.3.Нагородження почесною грамотою, грамотою.

Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

7.1.1. Догана;

7.1.2. Звільнення.

7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником відділу освіти у відповідності з діючим законодавством.

7.3. До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

7.4.Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

7.5.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.6.За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.7.Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

7.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.9. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути і знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.10. Замість накладання дисциплінарного стягнення начальник відділу освіти має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

7.11.Правила внутрішнього трудового  розпорядку доводяться до відома всіх працівників відділу освіти.

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                 Чорна А.В.

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                                 

 

Додаток №4

до пункту 5 1.8. договору

 

Перелік підстав,

за якими не допускається залучення до чергувань у вихідні і святкові дні

2020-2024рр.:

 

 1. працівників віком до 18 років;

 

 1. інвалідів;

 

 1. жінок перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

 

 1. жінок, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда;

 

 1. одиноких матерів (батьків),які виховують дитину без батька (матері);

 

 1. опікунів, піклувальників або інших самотніх осіб, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

 

 1. чоловіків, дружини яких перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;

 

 1. дружин (чоловіків) військовослужбовців;

 

 1. ветеранів праці та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Вітчизною;

 

 1. працюючих пенсіонерів;

 

 1. батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

 

 1. сумісників;

 

 1. працівники, які без відриву від виробництва успішно навчаються у вищих навчальних закладах;

 

 1. працівників, робота яких пов’язана із шкідливим, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо  працівник не менше половини тривалості робочого дня зайнятий у цих умовах.

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                       Чорна А.В.

 

 

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                              

 

 

 

 

Додаток № 5

до пункту  5. 3. 5. договору

 

Перелік

документів і питань, які розробляються і вирішуються керівниками органів і установ освіти та навчальних закладів разом або за погодженням з  уповноваженим від трудового колективу.

 1. Кошториси і штатні розписи навчальних закладів розглядаються (візуються) відповідними профкомами.
 2. Правила внутрішнього розпорядку (стаття 142 КЗпП України). Далі ПВР.
 3. Попередній та остаточний розподіл   навантаження (пункти 20 і 25 Типових ПВР, Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, далі Інструкція про оплату праці).
 4.  Графіки роботи працівників (Типові ПВР, статті 52 і 97 КЗпП України).
 5. Залучення працівників у виняткових випадках до роботи у святкові і вихідні дні та до надурочних робіт (ст. 71 КЗпП України).
 6. Графіки відпусток (ст. 79 КЗпП України).
 7. Порядок участі представників Профспілки у роботі атестаційних комісій.
 8. Положення про щорічну винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898, стаття 97 КЗпП України).
 9. Положення про преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи (ст.97 КЗпП України, п. 53 Інструкції про оплату праці).
 10. Розподіл всіх видів заохочень і винагород працівників, у тому числі надання керівникам навчальних закладів і установ винагород і премій (стаття 144 КЗпП України, пункт 53 Інструкції про оплату праці).
 11.  Розробка і затвердження посадових інструкцій і обов’язків працівників (стаття 142, Типові ПВР, наказ Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, ця Угода).
 12.  Графік атестації працівників (Закон України „Про колективні договори і Угоди”, Закон України „Про освіту” в частині гарантій держави, дана Угода).
 13.  Тарифікаційні списки (пункт 4 і додатки № 1, 2, 3 до Інструкції про оплату праці).
 14.  Правила та інструкції з техніки безпеки у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, котельнях і т.п. (Типові правила з техніки безпеки, ця Угода).
 15.  Заходи з охорони праці та техніки безпеки (стаття 161 КЗпП України).
 16.  Повідомлення про зміни діючих умов праці (ст. 32; 103 КЗпП України).
 17.  Надання відпусток педпрацівникам у робочий час (у окремих випадках, стаття 11 Закону України „Про відпустки”).
 18.  Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу роботи та ін. (п. 52 Інструкції про оплату праці).
 19.  Накладання дисциплінарних стягнень на членів виборних органів Профспілки за згодою вищого за ступенем виборного профспілкового органу (стаття 252 КЗпП України, ст. 41 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).
 20. Звільнення або вивільнення працівників за ініціативою роботодавця (ст. 43 КЗпП України і 38 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).
 21. Доплата педпрацівникам за завідування кабінетами, лабораторіями, майстернями, навчально-дослідними ділянками та інші види  педагогічної роботи (накази Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 року № 118 та від 11.06.2007 року № 471).
 22. Обов’язкове введення до щорічних тарифікаційних списків осіб, які перебувають у відпустці (ст. 40; 184 КЗпП України, Інструкція про оплату праці).
 23. Перелік робіт, на яких встановлюється доплата за важкі і несприятливі умови праці (додаток № 9 до Інструкції про оплату праці).
 24. Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями і студентами (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1112, наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року № 616).
 25. Запровадження змін, перегляд умов праці, час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

Інші питання передбачені чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною та цією угодами.

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                        Чорна А.В.

           

                          

 

м.п.                                                                                    м.п.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

до пункту  6.2.8. договору

 

 

Перелік

робіт, при виконанні яких працівник має право на підвищення оплати

 

п/п

Перелік робіт з несприятливими умовами праці

Розмір доплати у відсотках до окладу (ставки)

1

Прибирання загальних туалетів, санвузлів

10 %

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                      Чорна А.В.

 

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                             

 

 

Додаток  7

                           до пункту 6.3.2 договору

 

Порядок

надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам методичного кабінету відділу освіти Жашківської  міської ради

 

1.   Цей порядок поширюється на педпрацівників методичного  кабінету відділу освіти    крім тих, що працюють у методичній установі за сумісництвом, відповідно до Постанови Кабінету Мініст­рів України від 5 червня 2000 р.  № 898.

2. Щорічна грошова винагорода педпрацівникам методичного кабінету надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов′язків, за умови  досягнення ними успіхів у методичному забезпеченні відсутності порушень трудової і виконавчої дисципліни та здійсню­ється у межах загальних коштів, передбачених кошторисом методичної  установи на оплату праці.

  При наданні щорічної грошової винагороди працівникам методичного кабінету відділу освіти за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, успіхи у методичному забез­печенні навчально-виховного процесу враховувати  такі критерії :

- відсутність порушень працівниками  трудової і виконавчої дисцпліни;

- результати атестації педагогічних працівників;

- ефективність проведених колективних та індивідуальних форм методичної роботи з учителями за фахом;

 - участь у районних та обласних виставках передових педагогічних технологій;

 - організація вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і  передового педагогічного досвіду через різні форми методичної роботи;

- робота методиста у школах по вивченню і всебічному аналізу стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів;

- кількість виїздів у  навчальні заклади з метою надання методичної допомоги та інших питань організації проведення методичної  роботи у навчальних закладах;

- організація підвищення кваліфікації педкадрів свого фаху згідно розподілу посадових обов'язків методистів при ЧОІПОПП;

- організація і проведення роботи з творчо обдарованими дітьми;

- організація і проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок з питань навчильно-виховного процесу;

- участь у громадському житті  методичного закладу.

3. Щорічна грошова винагорода педпрацівникам методичного кабінету надається відповідно до положення, затвердженого, керівником методичної установи за погодженням з  уповноваженим від трудового колективу.

4. Щорічна грощова винагорода педпрацівникам методичного кабінету видається на підставі наказу керівника установи за погодженням  з уповноваженим від трудового колективу, а керівнику – за наказом  вищестоячої організації за поданням трудового колективу.

5. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

 

Погоджено  з  уповноваженим від трудового колективу

 відділу освіти.  Протокол  № ____ «___» ____________2020р.

 

Додаток  підписали:

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

В.М.Савицька                                                       Чорна А.В.

 

 

 

 

 

Додаток №8

до пункту 6.3.12. договору

 

Положення №1

 

про преміювання, матеріальне заохочення працівників

відділу освіти Жашківської міської ради

 

1. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказів Міністерства освіти і науки України № 102 від 15.04.1993 «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та визначає порядок і розміри виплати  премій за підсумками роботи працівникам закладів освіти та структурних підрозділів відділу освіти.
 1.  Зазначене Положення запроваджується з метою:
 • зацікавленості працівників у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, виходячи з   складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

- умов підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у кінцеві результати роботи закладів освіти та структурних підрозділів відділу освіти;

- активного залучення працівників до участі в оцінці результатів праці кожного;

- соціального захисту працівників відділу освіти, щодо матеріальної підтримки у скрутних життєвих ситуаціях.

 1. Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення:  економія фонду оплати праці по загальному фонду, в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників.  Норми цього Положення реалізуються тільки в межах наявних коштів та кошторису, не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по оплаті праці.
  1. Дане Положення може бути доповнене чи змінене відповідно до умов колективного договору за погодженням з уповноваженим трудового колективу. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в разі відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності закладів освіти та структурних підрозділів відділу освіти.
 2.  

Види, напрями, розміри та строки преміювання

                                                     і матеріального заохочення       

2.1. Преміювання та матеріальне заохочення (стимулювання) праці усіх працівників закладів освіти здійснюється за такими видами та напрямами:

2.1.1. Преміювання:                                                                                                        

а) преміювання за місяць  за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці згідно показників преміювання (п. 2.2.);

б) преміювання за основні квартальні та річні результати господарської та фінансово-економічної діяльності;

в) преміювання працівників відділу освіти за підготовку до нового навчального року;

г) преміювання окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що виконувались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного виконання поставленого завдання.

2.1.2. Матеріальне заохочення:

  а) до ювілейних дат (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 років) - в розмірі посадового окладу;

б) у зв’язку з виходом на заслужений відпочинок (пенсію) - в розмірі посадового окладу;

в) у зв’язку з державними, професійними, святковими датами (День працівників освіти, День бухгалтера тощо) - в розмірі посадового окладу;

г) допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки -  в розмірі посадового окладу.

2.2. Показники преміювання.

2.2.1. За результатами роботи розмір премії визначається за наступними показниками:

- виконання заходів,  передбачених планами роботи відділу освіти;

- виконавська дисципліна;

- трудова дисципліна.

2.3. Розмір премії (пп. а, п. 2.1.1.) визначається у відсотках до посадового окладу відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи.

2.4. Розмір премії (пп. б, в, г, п. 2.1.1.) кожному окремому працівнику визначається начальником відділу освіти залежно від обсягу, терміновості та важливості завдання, від особистого внеску у підсумки діяльності установи і не має обмежень (конкретна сума або відсоток).

 

 

3. Джерела преміювання

3.1. Премія працівникам виплачується за рахунок асигнувань, передбачених на оплату праці. На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в установі.

3.2. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання та економії фонду на оплату праці.

 

 

 

4. Причини повного або часткового позбавлення премії

4.1. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за:

4.1.1.  Несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх функціональних обов'язків — 25%;

4.1.2. Порушення фінансової дисципліни, відсутність ініціативи і творчого ставлення до роботи — 25%;

4.1.3. Неякісне виконання розпоряджень та доручень начальника відділу освіти, відсутність результативності у виконанні поставлених завдань — 25%;

4.1.4. Несвоєчасне подання звітних та інших даних за вимогою управлінь, відділів, органів місцевого самоврядування — 25%.

4.2.   Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності, перебування у відпустках, терміну дії догани працівнику, за період довгострокових відряджень за кордон по вивченню досвіду роботи, а також премія не нараховується та не виплачується працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію, або звільнилися за станом здоров'я, або згідно з пунктом частини першої статті 40 КЗпП України, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

4.3.   Позбавлення або зменшення суми премії працівників здійснюється начальником відділу освіти за поданням головного спеціаліста та головного бухгалтера і застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

   4.4.   Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються    в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

5. Порядок і терміни преміювання

5.1.      Преміювання працівників відділу освіти здійснюється на підставі наказу, проект якого готує головний бухгалтер та головний спеціаліст не пізніше двадцятого числа місяця, за який нараховується премія.

5.2.      Підставою для виплати премії працівникам відділу освіти є наказ начальника відділу освіти.

5.3.      Премії виплачуються в дні виплати заробітної плати за другу половину місяця, в якому премію було нараховано, але не пізніше дня отримання заробітної плати за другу половину місяця, наступного за тим, за який здійснюється преміювання.

 

 

Дане Положення поширюється на всіх працівників відділу освіти і дійсне до  прийняття нового Положення.

 

 

Положення №2

про преміювання працівників бухгалтерії

відділу освіти Жашківської міської ради

 

Дане положення про преміювання працівників бухгалтерії відділу освіти розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та з метою стимулювання працівників в поліпшенні якості роботи, вдосконалення і своєчасного виконання завдань.

 

            І. Періодичність преміювання .

  1. Преміювання працівників здійснюється за наслідками роботи за місяць згідно з наказом начальника відділу.

 

            ІІ. Порядок визначення фонду преміювання.

  1. На створення річного фонду преміювання направляються кошти в розмірі 3-х місячного фонду оплати праці.
  2. За наслідками роботи за місяць на преміювання працівників можуть бути спрямовані  кошти економії фонду оплати праці, що створилася з початку року.

 

            ІІІ. Розмір премії.

  1. Розмір премії граничним розміром не обмежується та кожному працівникові визначається начальником відділу в погодженні з головним бухгалтером, з  уповноваженим від трудового колективу.
  2. Конкретний розмір премії працівників визначається у вигляді фіксованої суми відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
  3. Премії не виплачуються працівникам за час періоду підвищення кваліфікації, які звільняються з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, за виключенням працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися з роботи за станом здоров’я або перейшли на іншу роботу по переводу.
  4. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх обов’язків  (порушення строків виконання окремих доручень, неякісну підготовку матеріалів і т.п.), порушення розпорядку дня та громадського порядку.
  5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення премії працівникам не виплачуються.

 

            ІУ. Порядок підготовки наказу про преміювання.

  1. Бухгалтерія розраховує суму премії виходячи із загальної суми економії, що може бути спрямована на преміювання за наслідками роботи за місяць.
  2. Головний бухгалтер подає пропозицію начальнику відділу щодо преміювання працівників.
  3. Головний бухгалтер на підставі вказаних пропозицій та зауважень начальника готує проект наказу і подає на підпис начальнику.

 

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                    Чорна А.В.

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                             

 

 

 

Положення №3

про преміювання юристів

відділу освіти Жашківської міської ради

 

Дане положення про преміювання юристів відділу освіти розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та з метою стимулювання працівників в поліпшенні якості роботи, вдосконалення і своєчасного виконання завдань.

 

            І. Періодичність преміювання .

  1. Преміювання працівників здійснюється за наслідками роботи за місяць згідно з наказом начальника відділу.

 

            ІІ. Порядок визначення фонду преміювання.

  1. На створення річного фонду преміювання направляються кошти в розмірі 3-х місячного фонду оплати праці.
  2. За наслідками роботи за місяць на преміювання працівників можуть бути спрямовані  кошти економії фонду оплати праці, що створилася з початку року.

 

            ІІІ. Розмір премії.

  1. Розмір премії граничним розміром не обмежується та кожному працівникові визначається начальником відділу в погодженні з головним бухгалтером, з  уповноваженим від трудового колективу.
  2. Конкретний розмір премії працівників визначається у вигляді фіксованої суми відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
  3. Премії не виплачуються працівникам за час періоду підвищення кваліфікації, які звільняються з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, за виключенням працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися з роботи за станом здоров’я або перейшли на іншу роботу по переводу.
  4. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх обов’язків  (порушення строків виконання окремих доручень, неякісну підготовку матеріалів і т.п.), порушення розпорядку дня та громадського порядку.
  5. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення премії працівникам не виплачуються.

 

            ІУ. Порядок підготовки наказу про преміювання.

  1. Бухгалтерія розраховує суму премії виходячи із загальної суми економії, що може бути спрямована на преміювання за наслідками роботи за місяць.
  2. Головний бухгалтер подає пропозицію начальнику відділу щодо преміювання працівників.
  3. Головний бухгалтер на підставі вказаних пропозицій та зауважень начальника готує проект наказу і подає на підпис начальнику.

 

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                      Чорна А.В.

               

 

м.п.                                                                                    м.п.                                             

 

 

Додаток №9

до пункту 7.1.5. договору

 

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям

Найменування заходів і робіт

Вартість робіт

Ефективність заходів

Срок виконання

Особи.відповідальні за виконання

 

 

Асигновано

Фактично витрачено

Планується

Досягнутий результат

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  підписали:

 

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

                      

 В.М.Савицька                                                    Чорна А.В.

 

 

Додаток №10

до пункту 7.2.4. договору

 

Перелік професій і посад з шкідливими і небезпечними умовами праці,

а також пов’язаними із забрудненням, робота на яких дає право

на безоплатне забезпечення спецодягом,

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

п/п

Професія, посада

Спецодяг, спецвзуття,

інші засоби індивідуального захисту

Строки носіння в місцях

1

Прибиральник службових приміщень

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

При митті підлоги і місць загального користування додатково:

Рукавички гумові

Чоботи гумові

12

2

 

 

Чергові

Чергові

 

Примітки:

 1. Кому і на який строк видавати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту визначає трудовий колектив з урахуванням умов праці і несприятливих факторів, їх шкідливого впливу на працюючих.

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                        Чорна А.В.

 

 

м.п.                                                                                    м.п.                                             

 

 

 

Додаток №12

до пункту 11.2 договору

Склад

робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору

 

№№

П.І.Б.

Посада (професія)

Від сторони власника

1

Савицька В.М

Начальник відділу освіти

2

Дробот Н.В.

Головний бухгалтер

Від    трудового колективу

1

Чорна А.В.

Юрист

2

Іванько Г.В.

Методист

3

Степанюк Н.О.

Економіст

 

Додаток  підписали:

 

від відділу освіти                                                  від  трудового колективу

 

В.М.Савицька                                                      Чорна А.В.

 

   

З колективним договором ознайомлені:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата ознайомлення

Підпис

1

Савицька Валентина Миколаївна

начальник

 

 

2

Коломієць Валентина Анатоліївна

Головний спеціаліст

 

 

3

Дробот Надія Василівна

главбух

 

 

4

Степанюк Назарій Олександрович

економіст

 

 

5

Бондаренко  Ганна Герасимівна

економіст

 

 

6

Камінська Світлана Іванівна

методист

 

 

7

Іванько Ганна Василівна

методист

 

 

8

Чеботар Лідія Олексіївна

методист

 

 

9

Чорна Алла Вікторівна

юрист

 

 

10

Жмуд Алла Петрівна

технолог

 

 

11

Білінська Вікторія Юр’ївна

секретар

 

 

12

Максименко Людмила Василівна

бухгалтер

 

 

13

Скаржинська Тетяна Петрівна

бухгалтер

 

 

14

Терещенко Валентина Дмитрівна

бухгалтер

 

 

15

Пилипенко Зінаїда Андріївна

бухгалтер

 

 

16

Бондаренко Катерина Василівна

бухгалтер

 

 

17

Полонська Валентина Миколаївна

бухгалтер

 

 

18

Полозун Василь Михайлович

Інженер -енергетик

 

 

19

Вакуленко Валентина  Василівна

техпрац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пронумеровано, прошнуровано,

                                                                                            __________________ аркушів

Уповноважений трудового колективу

Відділу освіти Жашківської  міської ради

_______________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь