Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Для ознайомлення громадськості

Дата: 14.12.2019 10:57
Кількість переглядів: 537

  Фото без опису Колективний договір ТОВ «ПОСТАЧСЕРВІС»

на 2019-2024 роки

 

Розглянуто

на загальних зборах трудового

колективу 27 листопада 2019 року

 

 

 

          Колективний договір укладено в цілях забезпечення врегулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів робітників і адміністрації ТОВ «Постачсервіс» в особі директора Лошак Т.В. з однієї сторони,і трудовий колектив ТОВ «Постачсервіс» в особі уповноваженої від колективу – Смілянець Т.В.  (далі Сторони) заключили договір про наступні взаємні обов’язки:                                      

 

1.Загальні положення

 

          1.1 Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов’язань і є правовим актом, який регулює трудові та соціально – економічні відносини між власником та трудовим колективом на основі взаємного узгодження інтересів.

          1.2 Умови колективного договору поширюється на всіх працівників, прийнятих на підприємство на умовах найму і є обов’язковими для виконання обома сторонами.

          1.3 Сторони визнають, що економічна стабільність підприємства і добробут членів трудового колективу взаємопов’язані, і, таким чином, зацікавлені в створенні для цього оптимальних умов.

          1.4 У випадку виникнення конфліктних ситуацій вони можуть вирішуватись шляхом прямих і відкритих переговорів згідно діючого законодавства України.

          1.5 З умовами даного колективного договору повинні бути ознайомлені всі працівники підприємства, а також ті працівники, які приймаються на роботу.

          1.6 Даний колективний договір протягом терміну його дії не може бути розірваний, або його умови змінені в односторонньому порядку.

          1.7 Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін і діє до 31.12.2024 року.

          З моменту підписання даного колективного договору всі договори і угоди щодо регулювання трудових відносин між власником або уповноваженою ним особою (директором) та трудовим колективом втрачають силу.

          1.8 У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори щодо укладення нового або зміну чи доповнення умов існуючого колективного договору.

          1.9 У разі реорганізації колективний договір діє протягом строку на який його було укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

          1.10 У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього періоду ліквідації.

          1.11 Якщо в зв’язку із змінами в законодавстві положення прийнятого колективного договору погіршують стан працівників підприємства порівняно з прийнятими нормами законодавства, даний договір підлягає перегляду та узгодженню сторонами у встановленому законодавством порядку.

          1.12 Переговори щодо зміни умов існуючого колективного договору проводяться в порядку встановленому діючим законодавством порядку.

          1.13 Контроль за виконанням даного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його підписали. При здійсненні контролю сторони повинні надавати необхідну для цього інформацію.

          1.14 Сторони, що підписали даний колективний договір щорічно аналізують його виконання. Результат аналізу підсумків виконання Колективного договору оформляється протоколом, який доводиться до всіх працівників підприємства.

          1.15 За невиконання умов колективного договору або здійснення перешкод в його виконанні винні особи притягуються до відповідальності передбаченої діючим законодавством України.

          1.16 Невід’ємною частиною даного договору є додатки до нього.

          1.17 Даний договір підлягає повідомній реєстрації в районній державній адміністрації протягом двох тижнів з моменту його підписання сторонами.

          1.18 Підприємство гарантує вільну діяльність представницьких органів трудового колективу.

          1.19 Власник або уповноважена ним особа сприяє створенню належних умов для діяльності представницьких органів.

          1.20 Власник або уповноважена ним особа зобов’язується в тижневий строк надавати необхідну інформацію на запити представницьких органів трудового колективу.

 

ІІ Організація праці, забезпечення

продуктивної зайнятості.

 

          2.1 Жоден трудовий договір (контракт), що укладається на підприємстві із працівниками не може суперечити чинному законодавству та даному колективному договору таким чином, щоб, у порівнянні з останнім права й інтереси працівника були якимось чином обмежені чи погіршені. При виникненні такого випадку відповідні положення трудового договору визнаються недійсними.

          Працівники прийняті на роботу ознайомлюються із наказом про призначення під розписку.

          2.2 Власник або уповноважена ним особа (директор) підприємства зобов’язаний передбачити в трудовому договорі функціональні обов’язки (посадові інструкції), або розробити їх окремо, довести до відома кожного працівника і вимагати їх виконання.

          2.3 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язаний надавати працівникам роботу відповідно до їх професій, обійманої посади та кваліфікації.

          2.4 Кожен працівник зобов’язаний сумлінно і якісно виконувати свої функціональні обов’язки, додержуватись трудової дисципліни, вчасно і точно виконувати розпорядження власника, уповноваженого ним органу, керівника підприємства або уповноваженої ним особи, дбайливо відноситись до майна власника або майна підприємства.

          2.5 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язаний розробити правила внутрішнього трудового розпорядку, затвердити їх на загальних зборах трудового колективу, ознайомити з ними працівників та вимагати їх виконання.

2.6 Власник або уповноважена ним особа (директор) має право використовувати всі передбачені законодавством заходи матеріальної та дисциплінарної відповідальності у випадках та в порядку передбачених законодавством.

         2.7 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язується не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни власника або уповноваженого ним органу (директора), реорганізації підприємства, крім випадків визначених законодавством, а також скорочення чисельності або штату працівників.

2.8 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язується здійснювати звільнення працівників з підстав передбачених п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП України лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу посаду.

2.9 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язується не допускати звільнення працівник у період його тимчасової непрацездатності (крім випадків передбачених п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП України), або у період перебування у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

2.11 У разі виникнення причин економічного характеру або у разі ліквідації чи реорганізації підприємства звільнення працівників проводиться лише за попереднім письмовим повідомленням не пізніше ніж за два місяці до дати звільнення.

2.12 Працівникові, якого офіційно попереджено про звільнення в зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи надається один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, у зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

2.13 За працівником, звільненим з підприємства з підстав передбачених п. 1 ст. 41 КЗпП України, зберігається право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівника аналогічної кваліфікації.

У цьому випадку таким працівникам зараховувати весь попередній стаж їх роботи на підприємстві до безперервного і відновлюються для них всі соціально побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ Права, обов’язки та відповідальність

працівників підприємства.

 

          3.1 Працівникам підприємства гарантуються всі права передбачені Конституцією, законами України, іншими нормативно – правовими актами України та даним колективним договором.

          3.2 Працівники підприємства мають право:

          3.2.1 Брати участь в управлінні підприємством через обраних та уповноважених представників, шляхом внесення пропозицій щодо зміни, доповнення чи виключення пунктів прийнятого колективного договору;

          3.2.2 користується пільгами та перевагами передбаченими даним колективним договором.

          3.3 Працівники зобов’язуються:

          3.3.1 сумлінно і якісно виконувати свої функціональні обов’язки, додержуватись трудової дисципліни, вчасно і точно виконувати розпорядження власника, уповноваженого ним органу, керівника підприємства або уповноваженої ним особи;

          3.3.2 дотримуватись і виконувати вимоги при роботі з устаткуванням, яке є на підприємстві;

          3.3.3 ощадливо ставитись до майна підприємства вживати заходів по запобіганню його псування;

          3.3.4 відшкодовувати збитки, що нанесені підприємству при неналежному виконанні своїх функціональних обов’язків, а також при недотриманні умов колективного договору, згідно із законодавством;

          3.3.5 не розголошувати комерційну таємницю підприємства, яка буде йому довірена чи стане відома в процесі роботи.

 

IV Оплата праці

          4.1 винагорода за виконану роботу працівникам підприємства виплачується у формі заробітної плати, яка включає в себе місячні посадові оклади і тарифну сітку для робочих професій.

          Перелік посад та місячні посадові оклади і тарифна сітка визначені у додатку 1 (штатний розпис) до даного договору.

4.2 Заробітна плата працівникам виплачується у відповідності до трудового договору на основі штатного розпису і не може бути нижчою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

          4.3 Заробітна плата виплачується за місцем роботи у валюті України два рази на місяць: за першу половину місяця – 22 числа поточного місяця, за другу половину місяця – 7 числа слідуючого місяця. У випадку якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем - заробітна  плата виплачується напередодні цього дня.

          4.4 Заробітна плата за час чергової щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

          4.5 При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган (директор) повинен повідомити про такі дані, що належать до періоду за який проводиться оплата праці:

          - загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

          - розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

          - сума заробітної плати, що належить до виплати.

          4.6 При укладенні трудового договору (контракту) власник, або уповноважена ним особа (директор) доводить до відома працівника про розмір, порядок і терміни виплати заробітної плати, умови відповідно до яких можуть проводитись утримання із заробітної плати.

          4.7 Відомості про заробітну плату працівників надаються іншим органам і особам лише у випадках передбачених законодавством та за їх письмовим запитом.

          4.8 Директор підприємства несе персональну відповідальність за невиплату заробітної плати, за порушення встановлених термінів її виплати чи за її виплату не в повному обсязі відповідно до Кодексу України про адміністративну відповідальність та Кримінального кодексу України.

          4.9 Оплата робочого часу за змушені простої не з вини працівника проводиться у відповідності до чинного законодавства України але не нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою.

          4.10 З узгодженням між працівником та власником або уповноваженою ним особою (директором) може встановлюватись неповний робочий день чи неповний робочий тиждень. При цьому оплата проводиться у відповідності до відпрацьованого часу, за наказом власника або уповноваженої ним особи (директора).

 

 

 

V Гарантії та компенсації

 

5.1 Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги, при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість, в інших випадках передбачених законодавством України.

          5.2 Працівникам, які направляються у відрядження за межі Жашківського району, виплачуються добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житла в порядку і розмірах встановлених законодавством України.

         5.3 За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) та середній заробіток.

         

 

                                       VI Режим роботи, тривалість робочого часу

та час відпочинку.

 

6.1 На підприємстві встановлюється п’ятиденний робочий тиждень, тривалість якого не може перевищувати 40 годин та з наступним режимом роботи:

                              початок роботи - 08-00 год.

                              кінець роботи -   17-00 год.

                              перерва для відпочинку та харчування - 12-00 - 13-00 год.

                              вихідні дні - субота та неділя.

          6.2 Напередодні святкових та вихідних днів, у відповідності до ст.73 КЗпП України, робочий день скорочується на одну годину.

          6.3 Власник або уповноважена ним особа (директор) зобов’язується погоджувати з трудовим колективом зміни щодо тривалості робочого дня або тижня.

          6.4 Працівники підприємства за погодженням із власником (або уповноваженою ним особою (директором) можуть використовувати гнучкий графік роботи.

          6.5 Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше як 24 календарних днів, а  з ненормованим робочим часом та інвалідам 26 к/днів.

          6.6 Щорічна відпустка у перший рік роботи працівника надається після шести місяців безперервної роботи на підприємстві, а за другий та наступні роки – згідно з графіком відпусток.

          6.7 Графік чергових щорічних відпусток надається власникові, або уповноваженій ним особі (директору) трудовим колективом не пізніше 05 січня поточного року та підлягає обов’язковому затвердженню власником, або уповноваженою ним особою (директором) протягом 10 календарних днів. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні, соціально – побутові та інші особисті обставини працівника.

          6.8 За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам можуть надаватися короткочасні відпустки загальна тривалість якої не повинна перевищувати 15 календарних днів (відпустка без збереження заробітної плати).

          6.9 Відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам у випадках:

          - в разі одруження – до 5 календарних днів;

          - в разі смерті члена родини – до 5 календарних днів без урахування часу проїзду в обидва кінці;

          - жінкам які мають двох і більше дітей віком до 15 років, для оздоровлення дітей до 14 календарних днів.

 

 

 

 

VII Прийом і звільнення працівників

 

          7.1 Прийняття і звільнення працівників, відповідно до пункту 5.7 статуту підприємства, належить до компетенції директора підприємства.

          7.2 Кожен працівник, що приймається на роботу повинен бути ознайомлений з колективним договором, внутрішнім трудовим розпорядком, наказом про прийняття на роботу та посадовою інструкцією.

          7.3 Директор зобов’язується звільняти працівників тільки після використання законодавчо встановлених та існуючих на підприємстві можливостей забезпечення зайнятості даного працівника.

          7.4 При звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці в тому числі перепрофілюванням підприємства, скороченням

чисельності директор повідомляє про це працівників не пізніше ніж за два місяці до дати звільнення. При цьому, у відповідності до ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення», директор повинен не пізніше ніж за два місці до дати звільнення повідомити державну службу зайнятості, вказавши підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення – списки фактично вивільнених працівників.

 

 

VIII Умови та охорона праці

 

          8.1 Власник або уповноважена ним особа визнає, що реалізація Конституційного права працівника на охорону його життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також що безпечні та здорові умови праці входять в обов’язки власника або уповноваженої ним особи (директора), і він несе відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

          8.2 Власник або уповноважена ним особа (директор) здійснює свої повноваження у відповідності до Закону України „Про охорону праці”, кодексу України про адміністративні правопорушення інших нормативно – правових актів України та цього колективного договору.

          8.3 Відповідно до чинного законодавства на підприємстві забезпечується здійснення загальнообов’язкового  державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

          8.4 Власник або уповноважена ним особа (директор) несе відповідальність за заподіяння шкоди робітникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я що пов’язані з виконанням ним трудових обов’язків, а також за моральну шкоду, яку заподіяно потерпілому в результаті фізичного чи психічного впливу небезпечних та шкідливих умов праці.

          8.5 Власник або уповноважена ним особа не несе матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду працівникові, якщо шкода заподіяна не з її вини, а умови праці не є причиною моральної шкоди.

          8.6 Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком власника підприємства, або уповноваженої ним особи, яка організовує умови праці на робочому місці.

          8.7 Працівники зобов’язуються своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

          8.8 Працівники зобов’язуються дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його пошкодження та знищення.

 

ІХ Відповідальність сторін, вирішення спорів.

 

          9.1 У випадку невиконання, або неналежним чином виконання умов даного колективного договору сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

          9.2 До дисциплінарної відповідальності як посадові особи так і працівники можуть бути притягнуті на підставі акту перевірки, у ході якої від порушника вимагаються письмові пояснення.

          9.3 Суперечки між сторонами вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством.

 

Х Заключні положення

 

          10.1 Зміни та доповнення до даного договору протягом його дії можуть вноситись лише за взаємною згодою сторін та в порядку передбаченому для укладання договору.

          10.2 Власник або уповноважена ним особа та трудовий колектив спільно організовують виконання всіх взаємних зобов’язань і звітують один раз на рік на зборах трудового колективу.

          10.3 Даний договір складено у трьох примірниках, які знаходяться у кожної із сторін та в органі який здійснив його державну реєстрацію

          10.4 Положення діючого колективного договору діє до укладання нового договору.

Підписи сторін

 

          Уповноважена особа                       Уповноважена особа від трудового

          від власника (директор)                   колективу:                           

 

                                  Т.В. Лошак                                                 Т.В.Смілянець.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено зборами                                                          Набув чинності

трудового колективу                                                      _______________________

             

 

Н А П И С

 

 

Про повідомчу реєстрацію колективного договору

між адміністрацією та трудовим колективом Товариство

з обмеженою відповідальністю «Постачсервіс»

на 2019-2024 роки

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВОР

 

між адміністрацією та трудовим колективом

                              Товариство з обмеженою відповідальністю «Постачсервіс»

 

 

 

 

Реєстраційний № _________ від _________

 

                                                        Примітки та рекомендації реєструючого

органу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Керівник реєструючого органу          ______________                  

 

                                                              (підпис)     П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

                             Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОСТАЧСЕРВІС»

 

 

 

Н А К А З

                                                                          м. Жашків

 

18 листопада 2019 року                                                                                                    № 14В

 

Про підготовку та укладення

колективного договору на 2019-2024 роки

 

 

 

            Відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди» та для ведення колективних переговорів з розробки колективного договору

 

 

                                                              Наказую:

 

1 Створити комісію у складі двох осіб для підготовки колективного договору:

            Климчук Таліна Василівнаа – бухгалтер

            Нікітіна Лідія Миколаївна – бригадир на дільницях основного виробництва

 

2. Робочій комісії:

- підготувати проект колективного договору до 26 листопада 2019 року;

- провести загальні збори трудового колективу з обговорення та затвердження колективного договору до 27 листопада 2019 року.

 

 

3. Відповідальним за підготовку проекту колективного договору та проведення загальних зборів трудового колективу призначити Климчук Т.В

 

 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ «Постачсервіс»                                                                   Т.В . Лошак.

 

 

 

З наказом ознайомлена : 18.11.2019р.                                 Т.В.Климчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

загальних зборів трудового колективу

ТОВ «Постачсервіс»

 

м. Жашків                                                                                 27 листопада 2019 року

 

Всього – 38 чоловік

Присутніх – 38 чоловік

Голова зборів :    Климчук Таліна Василівна.

Секретар зборів: Бойко Вікторія Володимирівна.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обговорення та затвердження проекту колективного договору ТОВ «Постачсервіс».
  2. Обрання уповноваженого представника від трудового колективу для підписання колективного трудового договору.

 

 

ВИРІШИЛИ

 

По першому питанню:

          Затвердити проект колективного договору ТОВ «Постачсервіс» на 2019 – 2024 роки.

По другому питанню:

          Обрати представника від трудового колективу для підписання колективного договору –Смілянець Тетяну Володимироівну

 

 

 

Голова зборів                                                                 Т.В.Климчук.

 

 

Секретар зборів:                                                             В.В.Бойко.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь