Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ

Дата: 07.08.2019 12:30
Кількість переглядів: 618

Фото без описуЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту

«Детальний план території земельної ділянки за адресою: вул. Світанкова,49 в м. Жашків, Жашківського району Черкаської області»

 

«___»_________2019р.

 

Замовник: Жашківська міська рада: 19201, Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Захисників України, буд. 17, (04747) 6-11-45

 

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»

 

Вид та основні цілі документу державного планування

Виконавчий комітет Жашківської міської ради (Рішення від 29.05.2019 № 14-13-VIII) виступає замовником проекту детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Світанкова,49 в м. Жашків, Жашківського району Черкаської області, на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

При розробленні детального плану території враховується  генеральний план населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Детальні плани територій, відповідно до ст. 19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

 

 

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території.

Земельна ділянка, яка розглядається детальним планом, має загальну площу: 0,6577 га, та є комунальною власністю. Відповідно до генерального плану міста Жашків - ця територія знаходиться в промисловій зоні з цільовим призначенням земельної ділянки: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Раніше на даній території розміщувалася ферма, на сьогодні будівля свиноферми збережена.

За функціональним використанням територія відноситься до земель промисловості, розташована в місті Жашків. Цільове призначення земельної ділянки детальним планом не змінюється.

Територію, загальною площею 0,6577 га, планується використовуватися для розміщення складських будівель, побутового приміщення, прохідної, малих очисних споруд типу "Біотал" та мобільної вагової. Будівлю колишньої свиноферми детальним планом передбачається реконструювати та добудувати під одноповерхові склади для зберігання зерна. Також детальним планом території передбачається влаштування площадки для стоянки великовагових автомобілів та місця для стоянки велосипедів.

Стратегія планування та забудови території населеного пункту не передбачає розміщення об'єктів та видів діяльності, які входять в перелік категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р.

 

Ймовірні наслідки

а) Для довкілля , у тому числі для здоров’я населення.

 В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Світанкова,49 в м. Жашків, Жашківського району Черкаської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

 б) Для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Світанкова,49 в м. Жашків, Жашківського району Черкаської області їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту, мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

 Застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку та їх екологічні та соціальні наслідки. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території може бути розширений та поглиблений при надходженні відповідних пропозицій від зацікавлених сторін.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію міста, схеми інженерної підготовки та історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Світанкова,49 в м. Жашків, Жашківського району Черкаської області подаються до:

Жашківської міської ради - вулиця Захисників України, 17, м. Жашків, Черкаська область, 19201, телефон – (04747) 6-11-40.


Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

 

електронна адреса:  vukoncom016@ukr.net

телефон (04747) 6-17-97

відповідальна особа : Ніколаєв  В.Г.

Зауваження і пропозицій приймаються до 22 .08. 2019 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь